Hva lærer du

Kunnskapsmål

Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og beherske fagområdets vitenskapsteori, kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning, kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet.

Ferdighetsmål

Ved fullført program skal kandidatene ha innsikt i og beherske sentrale vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger og beherske fagområdets forskningsmetoder og deres relevans. De skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder i forsknings- og utviklingsprosjekter, kunne bidra til utvikling av nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og vurdere disse kritisk.

Doktorene skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsoppgaver og gjennomføre forskning på høyt internasjonalt nivå. De skal være i stand til å analysere komplekse faglige spørsmål og utfordre den etablerte kunnskapen på området. Videre skal de kunne veilede andre i forsknings og utviklingsarbeid, kunne delta i og bidra til å videreutvikle egne forskningsmiljøer samt formidle eget fag på en konstruktiv måte både faglig og mot allmennheten.

Generelle kompetansemål

Ved fullført program skal kandidatene kunne identifisere nye relevante og etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet, styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter, formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler, delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora, vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon innenfor sitt fagområde.

Publisert 17. apr. 2015 10:53 - Sist endret 1. juni 2015 11:27