English version of this page

Fremdriftsrapportering for ph.d.-kandidater og veiledere ved Matematisk institutt

Årlig rapportering

Alle doktorgradskandidater og deres veiledere skal hvert år levere separate rapporter om kandidatens fremdrift i forskerutdanningen.

De årlige rapportene fra doktorgradskandidatene og veilederne er et viktig redskap for oppfølging av den enkelte kandidat og av veilederforholdet. Det er derfor viktig at alle leverer rapport.

Rapportering er frivillig for kandidater

1) som har hatt tredjesemesterrapportering i løpet av det året det rapporteres for,
2) som har startet sine studier i det året det rapporteres for.

Kandidater som har levert sin avhandling til bedømming trenger ikke å rapportere.

Kandidater som er i permisjon skal rapportere for det tidsrommet de har vært aktive på programmet i rapporteringsperioden.

Kandidater med avtale som er utløpt, men som fortsatt holder på med sitt ph.d.-prosjekt, også skal levere rapport. Husk i så fall å søke om forlengelse av avtale.

Ph.d.-kandidater:

Du kan når som helst i løpet av året (uavhengig av rapportering) be om et møte med ph.d.-rådsleder. Ta kontakt med studieadministrasjonen for nærmere avtale.

Tredjesemesterrapportering

Alle doktorgradskandidater som har påbegynt et ph.d. studium skal mellom 12 og 15 måneder etter tilsettingsdato ha en samtale med en oppnevnt komite bestående av minst 3 medlemmer. Komiteen skal vurdere fremdriften til kandidaten i forhold til fremdriftsplanen og prosjektbeskrivelsen i søknaden om opptak.

Formålet med tredjesemesterrapportering er oppfølging av veilederforholdet og kandidatens fremdrift og presentasjon av resultatene som er oppnådd i perioden.

Kandidaten skal derfor forberede en presentasjon av prosjektet for komiteen og gjøre rede for eventuelle avvik fra fremdriftsplanen.
I tillegg til å fortelle om fremdriften i ph.d.-studiet vil vi gjerne at kandidaten også forteller om eventuelle oppfølgende planer etter ph.d.-studiets avslutning.

Veiledningsforhold skal drøftes både med og uten veileder tilstede.

Etter endt møte fyller komiteen ut skjema som leveres til studieadministrasjonen ved MI. 

Publisert 9. juni 2015 14:59 - Sist endret 6. des. 2021 16:36