Programplan for ph.d.-programmet i realfag ved Universitetet i Oslo

Vedtatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo 6. mai 2003. Fastsatt i fakultetsstyremøtet 24. juni 2008. Sist endret 27. mars 2008.

Ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er hjemlet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon

1.1 Ph.d.-programmets navn

Ph.d.-program for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1.2 Ph.d.-programmets omfang

Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år, tilsvarende 180 studiepoeng. Arbeidet med avhandlingen skal være normert til minst to årsverk, tilsvarende 120 studiepoeng.

1.3. Grad som kan oppnås

Philosophiae doctor (ph.d.)

1.4 Grunnlag for tildeling av grad

Doktorgraden tildeles på grunnlag av:

 • gjennomført opplæringsdel
 • vitenskapelig avhandling
 • doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og en disputas (offentlig forsvar av avhandlingen), jf. § 2 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

1.5 Mål for ph.d.-programmet

Doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

1.6 Kvalifikasjon ved fullført program

Ved fullført program skal kandidatene ha innsikt i og beherske sentrale vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger og beherske fagområdets forskningsmetoder og deres relevans. De skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder i forsknings- og utviklingsprosjekter, kunne bidra til utvikling av nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og vurdere disse kritisk.

Doktorene skal kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsoppgaver og gjøre forskning på internasjonalt nivå. De skal være i stand til å analysere komplekse faglige spørsmål og utfordre den etablerte kunnskapen på området. Videre skal de kunne veilede andre i forsknings og utviklingsarbeid, kunne delta i og bidra til å videreutvikle egne forskningsmiljøer samt formidle eget fag på en konstruktiv måte både faglig og mot allmennheten.

2. Opptak til programmet

2.1. Opptakskrav

2.1.1. Felles

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo kreves det at søkeren har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende), eller tilsvarende utdanning som det enkelte fakultet har godkjent som grunnlag for opptak. Fakultetene kan i sine respektive doktorgradsprogram stille ytterligere krav til opptak, jf. § 5.1 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

2.1.2. Programspesifikk

Utdanningskrav

Fakultetet selv kan etter individuell vurdering godkjenne følgende utdanninger som grunnlag for opptak:

 • Utdanning og kompetanse på masternivå.
 • Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst 4 år i det norske universitetssystemet, og som formelt vil kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i det land hvor utdanningen er avlagt. Fakultetet angir antall studiepoeng utdanningen utgjør ved MN. Søkere som får godkjent sin utdanning med mindre enn 5 år, må påregne tilleggskrav og får betinget opptak på programmet.
Krav til faglig bakgrunn

Dersom grunnenheten/fakultetet finner at søkeren mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan ph.d.-programrådet, i samråd med fagmiljøet, pålegge tilleggskrav utover den obligatoriske opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet (betinget opptak).
MN legger vekt på at det skal være mulig å gjennomføre tverrfaglig ph.d.-utdanning. Dersom grunnenheten finner at søkerens faglige nivå er forsvarlig i forhold til å kunne gjennomføre den aktuelle doktorgradsutdanningen, er det mulig for en søker å bli tatt opp til ph.d.-programmet med en annen faglig bakgrunn enn den som er vanlig ved grunnenheten.

Karakterkrav

Som hovedregel skal følgende gjelde:

 • Gjennomsnittskarakteren for emner som inngår i en bachelorgrad skal være C eller bedre.
 • Gjennomsnittskarakteren for emner som inngår i en mastergrad skal være B eller bedre.
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre.

I tilfeller hvor karaktergrunnlaget til søkeren er svakere enn hovedregelen, må grunnenheten legge frem dokumentasjon som sannsynliggjør at søkeren vil kunne gjennomføre en ph.d.-utdanning. I slike tilfeller vil ph.d.-programrådet kunne anbefale ekstra krav som del av opptaksgrunnlaget.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal delta på ph.d.-programmet. Internasjonale studenter må dokumentere dette ved å ta en av følgende tester med gitte resultater eller bedre:

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 90 på internet-Based Test (iBT).
 • IELTS - International English Language Testing Service med resultat 6.5.

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere fra EU/EØS-land
 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et av de nordiske landene eller Nederland

2.2 Søknadsfrist for opptak

Det skal normalt søkes om opptak på doktorgradsprogrammet innen tre (3) måneder etter oppstart av det forskningsprosjekt som skal lede frem til ph.d.-graden. Det er ingen frister utover dette.

2.3 Krav til prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal være på 1-10 sider inklusiv referanseliste, være undertegnet av søker og alle veiledere, og skal normalt inneholde følgende:

 • Redegjørelse av tema, der bakgrunn for prosjektet beskrives og prosjektet relateres til internasjonal forskning innen fagfeltet, samt referanseliste.
 • Presisering av problemstilling: Hva er målet for prosjektet? Hvilke metoder skal anvendes?
 • Beskrivelse av datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes og hvordan dette skal samles inn og analyseres (der hvor dette er relevant).
 • Redegjørelse for søkerens selvstendige bidrag dersom doktorgradsprosjektet skal inngå i et større forskningsprosjekt.

3. Struktur og innhold i ph.d.-programmet

3.1 Innhold i ph.d.-programmet

3.1.1. Felles

Programmet består av en opplæringsdel og en avhandling. Innholdet av opplæringsdelen skal sammen med arbeidet med avhandlingen gi den nødvendige faglige fordypning og bredde.

3.1.2. Programspesifikk

Den formaliserte forskerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er organisert i ett ph.d.-program. Programmet er ikke linjedelt. Ph.d.-programmet er knyttet til de fagområder som til enhver tid omfattes av MN-fakultetets fagportefølje.
Fakultetet anbefaler utenlandsopphold og gir fritak for pliktarbeid i inntil ett semester for kandidater som har utenlandsopphold på seks måneder eller mer. Tilrettelegging for utveksling/internasjonalisering gjøres ved grunnenheten i samarbeid med veileder/e. Kristine Bonnevies stipend gir støtte til kvinnelige doktorgradsstudenter som ønsker utenlandsopphold.

3.2 Krav til innhold i opplæringsdelen

3.2.1 Felles

Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak. Opplæringsdelen skal normalt avlegges ved Universitetet i Oslo.
Opplæringsdelen skal, sammen med avhandlingsarbeidet, gi utdanning på høyt faglig nivå. Kandidatene skal gjennomføre et vitenskapelig arbeid, få trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode, jf. § 8 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

3.2.2 Programspesifikk

Opplæringsdelen skal normalt være på 30 studiepoeng, dog ikke mer enn 40 studiepoeng. Innholdet av opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir faglig bredde og fordypning.

Opplæringsdelen skal normalt bestå av minst 20 studiepoeng i realfag og minst 5 studiepoeng innen et emne i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.

Emnene som skal inngå i opplæringsdelen bør være avanserte emner ved institusjonen og skal ved MN normalt være ordinære ph.d.-emner.

Alle emner som skal inngå i opplæringsdelen og som tas etter opptak på ph.d.-programmet, må ha avsluttende eksamen med karakterfastsettelse (bestått/ikke bestått).

Inntil 10 studiepoeng kan tas som nasjonale eller internasjonale forskerkurs eller spesialpensa i form av litteratur eller metodiske studier som er relevant for forskningsoppgaven.

Forskerkurs og spesialpensa krediteres kun med et helt antall studiepoeng.

Grunnenheten kan stille ytterligere krav til innhold i opplæringsdelen.

3.3 Obligatoriske deler i programmet

3.3.1 Felles

Kandidatene må:

 • få opplæring i vitenskapsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode
 • levere årlige fremdriftsrapporter
 • utarbeide et selvstendig, vitenskapelig arbeid av internasjonal standard
 • avholde en prøveforelesning
 • forsvare sin avhandling i en offentlig disputas

3.3.2 Programspesifikk

Opplæringsdelen skal normalt bestå av minst 20 studiepoeng i realfag og minst 5 studiepoeng innen et emne i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.

3.4 Fagmiljø

3.4.1 Felles

Ved opptak skal doktorgradskandidatene knyttes til den grunnenhet hvor kandidaten har sin faglige tilknytning. Grunnenheten skal påse at kandidaten får tilknytning til et aktivt forskningsmiljø.

3.4.2 Programspesifikk

Ph.d.-programmet er en organisert forskerutdanning, og kandidaten skal normalt tilbringe minimum ett årsverk ved Universitetet i Oslo (residensplikt). Residensplikten kan fordeles over to – tre perioder. Kandidaten kan søke om redusert residentplikt dersom det kan dokumenteres at vedkommende er i et aktivt forskningsmiljø, og at de faglige krav til veiledning blir ivaretatt.

Ved søknad om opptak på programmet skal hovedveileder skrive og undertegne en uttalelse. Denne skal blant annet inneholde et punkt om eventuelle samarbeidspartnere eller forskernettverk som søker skal knytte seg til.

3.5 Krav til veiledning

3.5.1 Felles

 • alle kandidater skal normalt ha to veiledere med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse
 • kandidatene skal ha individuell veiledning
 • kandidat og veiledere skal ha jevnlig kontakt
 • veilederne skal blant annet gi råd og bidra i drøftinger og vurderingen i forbindelse med utarbeidelsen avhandlingen, jf. § 7 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo
 • veilederne skal gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen
 • veilederne skal sikre at doktorgradskandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø

3.5.2 Programspesifikk

Hver kandidat skal ha minimum to veiledere gjennom hele ph.d.-programmet.

4. Avhandlingen

4.1 Avhandlingens form og innhold

4.1.1 Felles

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur, jf. § 12 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

4.1.2 Programspesifikk

Avhandlingen kan leveres inn enten i form av en monografi eller i form av artikler som er knyttet sammen til et hele (overbygning) med en innledning til arbeidet og en sammenfatning av de viktigste resultater og konklusjoner. Overbygningen skal også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene i et helhetlig perspektiv, og på denne måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen.
Kandidaten skal kort beskrive sin innsats i hvert enkelt delarbeid, og beskrivelsen (maks 1 side) skal normalt vedlegges avhandlingen.

4.2 Avhandlingsspråk

Avhandlingen skal normalt skrives på engelsk.

5. Bedømmelse

5.1 Bedømmelseskomité

Søknad om å få avhandlingen bedømt, jf. § 12 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, sendes fakultetet. Til å bedømme avhandlingen og doktorgradsprøven oppnevnes det en sakkyndig bedømmelseskomité, jf. § 13 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

6. Doktorgradsprøven

6.1 Prøveforelesning

Prøveforelesningen skal teste kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Tittel på prøveforelesningen fastsettes av bedømmelseskomiteen, jf. § 18.1 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

6.2 Disputas

Disputasen (forsvar av avhandlingen) er offentlig og skal foregå ved Universitetet i Oslo, jf. § 18.2 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

7. Vitnemål og vitnemålsvedlegg

7.1 Vitnemål

Doktorgradsdiplom utferdiges av Universitetet i Oslo, jf. § 20 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

7.2 Vitnemålsvedlegg

7.2.1 Felles

Vitnemålsvedlegg utferdiges av fakultetet, jf. § 20 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, og skal angi:

 • opplæringsdelens innhold
 • dato og tittel for prøveforelesning
 • dato for disputas
 • tittel på avhandling
 • eventuelt samarbeid med andre institusjoner

7.2.2 Programspesifikk

Vitnemålsvedlegget skal inneholde opplysninger om hvilken grunnenhet doktorgradsarbeidet er utført ved samt prosjektets fagområde og evt. tilknytning til forskerskole.

8. Kvalitetssikring

8.1 Evalueringsordning knyttet til ph.d.-programmet

UiO har utviklet et kvalitetssystem som også omfatter doktorgradsutdanningen. Kvalitetssystemet skal bidra til at doktorgradskandidatene ferdigstiller avhandlinger av høy faglig kvalitet, og at utdanningen gjennomføres så nær normert tid som mulig. Systemet skal også bidra til at doktorgradsavhandlingene fra Universitetet i Oslo følger god forskningspraksis og gjeldende regelverk. Doktorgradskandidater og veiledere skal årlig levere hver sin fremdriftsrapport for doktorgradprosjektet. Samtidig skal de delta i evalueringer av læringsmiljø og kandidattilfredshet, som skal gjøres hvert tredje år.

Doktorgradsprogrammene skal periodisk evalueres hvert femte år av en nasjonal eller internasjonal komité.

I tillegg skal fakultetene og grunnenhetene hvert år i årsplan- og årsrapporten gi en kort redegjørelse for planlagte og gjennomførte tiltak og forbedringer i ph.d.-programmene.

Publisert 29. mai 2015 13:55 - Sist endret 5. des. 2018 09:29