English version of this page

Nordiske toppforskningssentre

MN-fakultetet har vært vertskap for to ”Nordic Centres of Excellence” (NCoE) og vi har deltatt i ytterligere to sentre der andre institusjoner i Norden har vært vertskap. Hver NCoE ble opprettet for en periode på fem år og ble finansiert av Nordisk ministerråd.

logo

Opprettelsen av NCoE-er var et resultat av Toppforskningsinitiativet (TFI) - den største fellesnordiske satsingen på forskning og innovasjon noensinne, og var Nordens bidrag til å finne løsninger på de globale klimautfordringene. Satsingen fokuserte på områder innenfor klima- og energiforskning hvor de nordiske landene har felles interesser, og hvor Norden kan bidra med løsninger internasjonalt. Toppforskningsinitiativet besto av seks delprogrammer.


Avsluttede sentre ved MN-fakultetet

Stability and Variations of Arctic Land Ice (SVALI)

Stability and Variations of Arctic Land Ice (SVALI) har fått støtte fra delprogrammet Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. Senterets målsetting var å øke forståelsen av glasiologiske prosesser for å kunne forutse hvilke konsekvenser endring i ismassene får for havnivå, havsirkulasjon og samfunn. SVALI  bestod av 17 nordiske partnere.

Senterleder: professor Jon Ove Hagen, Institutt for geofag.

Nordic Centre for the Study of Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource Economics (NorMER)

Nordic Centre for the Study of Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource Economics (NorMER) har fått støtte fra delprogrammet Effektstudier og tilpasning til klimaendringer. Senteret evaluerte effekter av klimaendringer på nordiske marine økosystemer og utviklet redskaper til å forutsi biologiske konsekvenser i forbindelse med klimaendringer og utvikle nye verktøy, med spesiell fokus på betydningen for fremtidens torskenæring i Norden. NorMER hadde 10 nordiske partnere. Prosjektperiode: januar 2011 - desember 2015.

Senterleder: professor Nils Christian Stenseth, Institutt for biovitenskap.


Avsluttede sentre med deltakere fra MN-fakultetet:

Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate (CRAICC)

Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate (CRAICC) har fått støtte fra delprogrammet Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. Senteret fokuserer på hvilken betydning menneskeskapte forurensninger, som aerosoler og kjemiske forbindelser med kort levetid, har for arktisk oppvarming og hvilke tilbakekoplingsmekanismer som kan forsterke eller svekke temperaturendringene.  CRAICC hadde 17 nordiske partnere.

Senterleder: professor Markku Kulmala, Universitetet i Helsinki.

Defrost

Defrost har fått støtte fra delprogrammet Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. Senterets målsetting var å forstå hvordan klimaforandringer i kryosfæren påvirker økosystemet og geosfæreprosesser som igjen kan påvirke klimaet. Senteret fokuserte på viktige terrestriske, kystnære og marine økosystem-komponenter som kan gi substansielle skift i klima feedback mekanismene både gjennom overflate-atmosfære energi-utveksling og utveksling av drivhusgasser. DEFROST søkte således å forene eksisterende mangler i klima-modellering, kryosfærisk forskning og arktisk økosystem forskning. DEFROST hadde 10 nordiske partnere.

Senterleder: Torben R. Christensen, Universitetet i Lund.

The Nordic CCS Competence Centre (NORDICCS)

The Nordic CCS Competence Centre (NORDICCS) har fått støtte fra delprogrammet CO2 - fangst og lagring (CCS). Senteret forente de nordiske landenes kompetanse og ressurser innen akdemia og indistri om CCS-aktvitiveter relevante for de nordiske områdene. Hovedmålsettingen var å bidra til å øke fangst og lagring av CO2 i Norden. Etableringen av et nettverk av eksperter fra FoU-miljøer i akademia og ulike industribedrifter er en viktig strategi for å evaluere mulighetene for CCS i de nordiske områdene. NORDICCS hadde 14 nordiske partnere.

Senterleder: Nils Anders Røkke, SINTEF.

Publisert 13. mars 2011 09:35 - Sist endret 4. mai 2018 13:24