Romteknologi og -forskning (STAR)

STAR var et strategisk initiativ innen romforskning ved MN, og la grunnlaget for 4DSpace Strategic Research Initiative. Les mer om 4DSpace og pågående prosjekter og aktiviteter på http://mn.uio.no/4dspace.

Sonderaketten ICI-3 skytes opp fra Ny-Ålesund desember 2011. Foto: Yngvild Linnea Andalsvik

STAR-prosjektet (Space Technology and Research) kobler et romplasma teori- og numerisk miljø, med et romplasma eksperiment- og instrumenteringsmiljø.

UiO og UNIS (Universitetssenteret på Svalbard) utgjør kjernen i STAR, og følgende forskningsgrupper er involvert:

Laboratorieressurser

  • Optisk kalibreringslab på UNIS
  • Mekanisk instrumentverksted ved Fysisk institutt
  • Elektronikklab, Fysisk institutt

STAR kobles også mot et bredt eksisterende nasjonalt og internasjonalt samarbeidsnettverk.

Vitenskapelig fokus

Vitenskapelig fokus rettes mot stor- og småskala studier av sol-jord kobling. Studier av turbulensfenomen i romplasma vil stå sentralt, både i grenseflaten mellom solvinden og jordas magnetosfære samt i samband med nordlys partikkelnedbør.

Teoretiske og numeriske studier fokuserer mot ikke-lineære bølgefenomen og turbulens, spesielt med hensyn til anomal (dvs turbulent) diffusjon og anomal resistivitet, som er svært relevant i forhold til å beskrive magnetisk kobling og momentoverføring mellom solvinden og planetære magnetosfærer. Akselerasjon av nordlyspartikler ved hjelp av bølger er naturlig element i slike studier. Det teoretiske og numeriske arbeidet vil kobles mot analyse av data fra observasjoner.

Den eksperimentelle delen av STAR baserer seg på observasjonsdata fra Svalbard (optikk, raketter, og EISCAT Svalbard) og ESA-og NASA-satellitter.

Rominstrumenteringsprosjekter er er orientert mot utvikling av nye optiske instrumenter for bakke og romplattformer, E-felt og plasmamålinger på satellitter og raketter. Instrumentutvikling for raketter m/døtre og piko-satellitter er et viktig innsatsområde for å tilveiebringe originale observasjoner fra rommet, spesielt på turbulensfenomen.

Vi forbereder oss mot et teknologiskifte i romvirksomheten. Elektronikkgruppen har bygget opp en kapasitet på instrumentering av piko-satellitter og vil realisere CubeSTAR, som en demonstrator for en ny generasjon romværsatellitt, i 2013.

Nano-elektronikkgruppen ved IFI behersker avansert kretsteknologi for å realisere analoge og digitale systemer. Komponenter designes i nano-skala dimensjoner med veldig lavt energiforbruk. Hovedfokus vil ligge på å designe strålingshardføre robuste kretser, med sensorer og aktuatorer i overflaten, til bruk i rommet. Gruppen har som mål å bygge opp et nasjonalt laboratorium (PICOLab) for å karakterisere og evaluere mikro-chips.

Publisert 9. nov. 2010 10:49 - Sist endret 8. sep. 2016 13:01