English version of this page

ReleKvant

ReleKvant-prosjektet har utviklet digitale, forskningsbaserte læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole på viten.no. Praktiserende fysikklærere og lektorstudenter i fysikk har deltatt i arbeidet gjennom delprosjektet ReleKvant Kompetanse.

ReleKvant  kombinerer:

- utvikling og utprøving av læringsressurser

- forskning på elevers motivasjon og læringsprosesser i fysikk

- forskning på hvordan kompetanse skapes i samarbeidet mellom lektorstudenter, fysikklærere og forskere

Logoen er utviklet av elever ved medialinjen på Lillestrøm vgs skoleåret 2012-2013

Om prosjektet


Målsetningene med ReleKvant-prosjektet er:

 1. å utvikle digitale læringsressurser innen kvantefysikk og generell relativitetsteori som
  • er tilpasset kompetansemålene i LK06
  • lar elevene utvikle sin forståelse i fellesskap gjennom «å snakke fysikk» og «å skrive fysikk»
  • utnytter IKT-ressurser som animasjoner og simuleringer der det er formålstjenlig
  • motiverer gjennom å skape relevans til elevers og studenters interesser og utdannings- og yrkesplaner
  • stimulerer til refleksjon over historiske og filosofiske perspektiver, bl.a. ved å presentere fysikkforskere og deres ulike tolkninger av fysikken
  • klargjør prinsippene klassisk fysikk hviler på for å vise den moderne fysikkens brudd med disse
 2. å undersøke hvordan læringsressursene fungerer i klasserom og å få innsikt i elevenes motivasjon, forståelse og læring innen moderne fysikk
 3. å skape og utforske et praksisfellesskap der fysikklærere, lektorutdannere, forskere og lektorstudenter samarbeider om forskningsbasert utvikling av variert og engasjerende undervisning i fysikk
   

Digitale læringsressurser på Naturfagsenterets plattform viten.no

Programmet "Kvantefysikk" ble publiseret på viten.no den 20. oktober 2016 etter fire runder med utprøving i klasserom. Se også lærerveiledningen til programmet.

Programmet "Generell relativitetsteori" ble lansert i januar 2018, også etter flere utprøvingsrunder.

ReleKvant-skjermbilder


Bakgrunnen for ReleKvant-prosjektet er:

 • lite norsk eller internasjonal forskning på elevers forståelse og læring i moderne fysikk
 • mindre undervisningserfaring i moderne fysikk enn klassisk fysikk blant lærere
 • kompetansemål i moderne fysikk LK06 som er ganske nye og spesielle for Norge
 • lite kunnskap om hensiktsmessige undervisningsressurser til disse kompetansemålene

Kompetansemålene i læreplanen for fysikk (LK06) som prosjektet har utviklet ressurser til er:

 • … gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien
 • gjøre rede for Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk
 • gjøre rede for Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, beskrive fenomenet sammenfiltrede fotoner og gjøre rede for erkjennelsesmessige konsekvenser av dem
 • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende
 • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart
 • beskrive fysiske prinsipper bak medisinske undersøkelser som røntgen, ...


Den metodiske rammen er design-based research, der sentrale elementer er:

 • mål om å bygge bro mellom forskning og praksis
 • utvikling av løsninger som fungerer i klasserommet, samtidig som det utvikles mer generell kunnskap om elevers læring i et spesifikt tema
 • gjentatte runder med utvikling og utprøving og i tett samarbeid med praktiserende lærere

I ReleKvant gjøres dette ved å

 • prøve ut læringsressursene i klasserom på våre samarbeidende universitetsskoler
 • utvikle innhold og tilnærminger for hver utprøving
 • studere bruken av læringsressursene og elevers motivasjon og læring gjennom observasjoner, video- og lydopptak, innsamling av skriftlige og muntlige elevarbeider, samt intervjuer med elever og lærere

Første utprøving foregikk våren 2014 og omfattet de første modulene om kvantefysikk, og foreløpig siste datainnsamling var i 2017.
 

Organisering og finansiering

Prosjektet ledes fra Skolelaboratoriet (Seksjon for fysikkdidaktikk) ved Fysisk institutt, UiO, men er et samarbeid med:

Prosjektet startet våren 2013, og hoveddelen av arbeidet avsluttes høsten 2019.

Prosjektet har finansiell støtte fra

Emneord: Fysikkdidaktikk, skole, kvantefysikk, generell relativitetsteori, lektorutdanning
Publisert 7. mars 2013 22:37 - Sist endret 13. jan. 2020 14:29