English version of this page

ALLMØTE Høst 2018

Fysisk fagutvalg har den glede av å invitere til allmøte.

Vi vil på dette møtet velge nye medlemmer til styret i Fysisk fagutvalg, samt representanter til Instituttstyret og programrådene for FA/FAM, ELDAT/ELITE og Fysikk master. Det blir selvsagt også servert pizza og brus. Denne kvelden er det med andre ord ingen grunn til å sitte hjemme!

Dato: Torsdag 06.09.2018

Tid: 16:15

Sted: Kristan Birkelands Auditorium (Ø157)
På dette møtet har alle studenter ved Fysisk institutt, UiO, stemmerett.

Videre må medlemmer av FFU delta på det konstituerende møtet rett etter allmøtet.

Som medlem av FFU har man mulighet til å påvirke studiehverdagen på Fysisk Institutt, og benytte seg av Lille Fysiske Lesesal (Lillefy). Vi ønsker engasjerte studenter som vil gjøre noe for student- og fagmiljøet på UiO.

Forslag til dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av dagsorden

3. Valg av referent

4. Valg av møteleder

5. Valg av to personer til å skrive under møtereferatet

6. Orientering
a) Semesterberetning
b) Medlemmer våren 2018
c) Interne komiteer våren 2018
d) Eksterne utvalg og komiteer våren 2018
e) Økonomi

7. Valg av hovedstyre til Fysisk fagutvalg
a) Leder
b) Nestleder
c) Sekretær

8. Valg av øvrige medlemmer til Fysisk fagutvalg

9. Valg av representanter til instituttstyret
a) Kvinnelig representanter -en vararepresentant (ett år)
b) Mannlig representanter -en hoved- og en vararepresentant (ett år)

10. Valg av representanter til programrådene for:
a) ELITE - En hoved- og en vararepresentant (ett år)
b) FA - En hoved- og en vararepresentant (ett år)
c) Fysikk master - En hoved- og en vararepresentant (ett år)

11. Registrering av representanter og nye medlemmer

12. Eventuelt

Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/225227551487855/?active_tab=about/

Les mer om Fysisk faguvalg på http://www.mn.uio.no/fysikk/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/ffu/

Les mer om de forskjellige vervene på http://www.mn.uio.no/fysikk/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/ffu/medlemmer/

Følg oss på Facebook https://www.facebook.com/fysikkfag/

Description in english: https://www.mn.uio.no/fysikk/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/ffu/arrangementer/allmote/allmote-h18-english.html
 

Med vennlig hilsen alle oss i Fysisk Fagutvalg

 

Vedlegg:

§ 5.4. Det skal holdes to allmøter i året, ett i starten av høstsemesteret og ett i starten av vårsemesteret. Omtrent halvparten av fagutvalgsmedlemmene blir valgt hver gang. Allmøtet velger hver høst et styre bestående av leder, nestleder og sekretær, som sitter for ett år av gangen. Utover dette konstituerer fagutvalget seg selv etter valgallmøtet.

Arrangør

Fysisk Fagutvalg
Emneord: Allmøte, Pizza, Fysikk, FA, ELITE, Fysikk Master
Publisert 23. aug. 2018 21:35 - Sist endret 24. aug. 2018 11:08