Endringsframlegg

I. Formål

§ 1. ingen endring

§ 2. ingen endring

II. Allmøtet

§ 3. Et allmøte skal meldes minst 14 dager i forveien. Dato for allmøtet vedtas av fagutvalget, eller når minst 10 prosent av studentene ved Fysisk Institutt krever det. Som student ved Instituttet regnes her FA- og ELITE-bachelorstudenter, Fysikk-, Computational Physics- og ELITE masterstudenter, samt studenter som tar fysikkemner. Allmøtevedtak - bortsett fra statuttendringer - gjøres ved flertall av de som er tilstede under allmøtet.

III. Valg og medlemmer

§ 4. ingen endring

§ 5.1. Fagutvalget blir valgt av et allmøte for studentene ved Fysisk institutt. Dersom det stiller flere kandidater enn det er plasser i FFU, blir det valg ved avstemning. Valg avholdes som urnevalg.

§ 5.2. Medlemmene har funksjonstid på ett år fra de blir valgt inn for første gang. Har en vært medlem i minst ett år kan denne personen bli gjenvalgt semestervis. For å bli gjenvalgt må personen stille til valg på det gjeldende allmøtet. Dersom man trer av fra hovedstyret til FFU og har vært i hovedstyre  i ett år eller mer har man krav, om ønskelig av personen som trer av fra hovedstyret, på en lesesalsplass på Lille Fysiske Lesesal påfølgende semester.

§ 5.3. På hvert allmøte i semesteret skal det legges fram semesterberetning som oppsumerer FFU sin aktivitet siden det nyligste allmøtet.

§ 5.4. Det skal holdes minst to allmøter i året, ett i starten av høstsemesteret og ett i starten av vårsemesteret. Allmøtet velger hver høst et styre bestående av leder, nestleder og sekretær, som sitter for ett år av gangen. Utover dette konstituerer fagutvalget seg selv etter valgallmøtet.

§ 5.5. Til sammen har de to bachelor- og masterprogrammene på Fysisk Institutt en kvote på fire studenter i fagutvalget slik at fagområdet FA/Fysikk/Computational Physics har to plasser og Elite har to plasser. Dersom færre enn to studenter stiller til valg fra et fagområde velges den/de resterende plassen/plassene i kvoten ved normalt valg.

§ 6. Fagutvalget utnevner eller innstiller studentrepresentanter til Instituttets komiteer og utvalg ved mindre det er enighet om noe annet. Fagutvalget kaller inn og holder allmøtene. Fagutvalget er høringsorgan for Instituttet i de sakene som angår studentene, dette inkluderer, men er ikke begrenset til, studietilværelsen, utdanningskvaliteten og studentmiljø. Fagutvalget tar opp de sakene de vil fremme for Instituttet, Matematisk naturvitenskapelig studentutvalg og Studentparlamentet.

§ 7.(ny) Et medlem kan fratre sitt verv i fagutvalget før periodens slutt. Dersom leder fratrer sitt verv vil nestleder ta over rollen som fungerende leder frem til neste allmøte, hvor ny leder velges. Dersom nestleder eller sekretær fratrer fra sitt verv kan fagutvalget internkonstituere dette vervet på et ordinært eller ekstraordinært møte. Medlemmet innehar rollen til påfølgende allmøte.

§ 8.(ny) Dersom et medlem har vært fraværende uten å ha meldt fravær fra tre påfølgende ordinære møter, kan det miste sin medlemsstatus i fagutvalget ved vedtak på et ordinært møte.

IV. Møte

§ 7.(9.) Fagutvalget  holder møter én gang I månede ellers når det er nødvendig. Leder, nestleder eller minst 3 medlemmer kan innkalle til møte. FFU kan ikke fatte vedtak dersom mer enn 50% av fagutvalgsmedlemmene ikke er tilstede. Vedtak fattes med >51% flertall. Dersom to forslag får like mange stemmer, teller lederens stemme dobbelt.

V. Informasjonsplikt

§ 8.(10.) ingen endring

VI. Statuttendringer

§ 9.1(11.1.) Disse statutter er vedtatt på allmøtet på Fysisk institutt 20. mai 2022.

§ 9.2(11.2.) Statuttene kan endres ved et allmøte. Et vedtak om endring må oppnå >55% flertall blant de som er til stede, og har stemmerett, på allmøtet. De nye statuttene trer i kraft umiddelbart.

§ 9.3(11.3.) Dersom endringer av statuttene skal opp på et allmøte, skal dette stå i møteinnkallingen. Endringsframleggene være tilgjengelige på FFU sin nettside.

§ 9.4(11.4.) Dersom det er forslag til endringer i statuttene fra studenter ved Fysisk Institutt skal disse framlegges til FFU senest en uke før allmøtet.

VII. Statuttenes tilgjengelighet

§ 10.(12.) ingen endring

VIII. Studenter fra andre institutt

§ 11.(13.) Forslag om å skrote punkt VIII.

Publisert 6. mai 2022 13:35 - Sist endret 6. mai 2022 14:02