Innkalling 27. september 2012

   
   
Innkalling til møte i programrådet for Fysikk, astronomi og meteorologi, torsdag 27. september kl. 10.15 på rom V139.
   
   
FAM 13/12 Innkalling og referat.
a) Innkalling.
  Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
   
b) Referat.
  Referat fra 28. mars
  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
   
FAM 14/11 Faglig og sosial tilhørighet i første semester.
 

Det arbeides med å arrangere en tur til Harestua i oktober. Programrådet orienteres om status for arrangementet

   
FAM 15/11 Studieteknikk-kurs til nye studenter
  De nye studentene skal få tilbud om et studieteknikk-kurs dette semesteret. Programrådet orienteres om status for dette arrangementet.
   
FAM 16/12 Orienteringsmøte for 3. semesterstudenter
  Programrådet må finne et tidspunkt for å orientere 3. semesterstudenter om studieretningene de skal velge mellom i 4. semester. Hvordan får man flest mulig av studentene på kullet til å møte opp?
   
FAM 17/12 Statistikk
  Studieadministrasjonen har utarbeidet noe statistikk for programrådet angående gjennomføring for de ulike kullene. Programrådet orienteres i møtet.
   
FAM 18/12 Tiltak for å få studenter til å vekselvirke mer
  Det er et ønske om at studentene i programmet vekselvirker i større grad med hverandre, med vitenskapelige ansatte og andre tilknyttet de ulike instituttene. Det bør diskuteres strategier til hvordan man kan få dette til.
   
FAM 19/12 Info om Svalbard-studier
  15. oktober er det igjen søknadsfrist for å søke seg til Svalbard-studier. Informasjon er lagt ut på nettsidene til programmet, kanskje bør det informeres også på forelesninger i emner studentene tar dette semesteret.
   
  EVENTUELT
   
 

Merk at personsensitive opplysninger er taushetsbelagte, og bare diskuteres av medlemmene som har mottatt opplysningene.

Dette gjelder både opplysninger forelagt i forkant, under og etter møtet. Personsensitive papirer skal makuleres etter møtet.

   
   
  Arnt Inge Vistnes
  Leder                                                             Grete Stavik-Døvle
                                                                 Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:32 - Sist endret 16. jan. 2018 12:32