Innkalling til møte i FAM 30. oktober 2012

   
   
Innkalling til møte i programrådet for Fysikk, astronomi og meteorologi, tirsdag 30. oktober kl. 10.15 på rom V139.
   
   
FAM 20/12 Innkalling og referat.
a) Innkalling.
  Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
   
b) Referat.
  Referat fra 27. september
  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
   
FAM 05/12 MEK1100
  Programrådsmedlemmer har mottatt notater fra programrådsleder vedrørende samtaler han har hatt med fagansvarlige for emnet, samt studenter som har kontaktet han angående emnet.
  Programrådet bes diskutere behovet for MEK1100 som del av studieplanen, evt. om det er behov for et annet emne for FAM-studenter. Saken ses i sammenheng med FAM 21/12.
   
FAM 14/12 Faglig og sosial tilhørighet i første semester.
 

Det arbeides med å arrangere en tur til Harestua 10.-11. november. Programrådet orienteres om status for arrangementet.

   
FAM 15/12 Studieteknikk-kurs til nye studenter
  De nye bachelorstudentene ved Fysisk institutt fikk tilbud om et studieteknikk-kurs. Kurset arrangeres 25. oktober. Det orienteres om gjennomføringen og erfaringer med arrangementet.
   
FAM 17/12 Statistikk
  Programrådsmedlemmer har funnet statistikk som gjelder gjennomføring av bachelorutdanning nasjonalt, og programrådet bes diskutere denne sett i sammenheng med statistikk som ble fremlagt i forrige møte.
   
FAM 18/12 Tiltak for å få studenter til å vekselvirke mer
  Det er et ønske om at studentene i programmet vekselvirker i større grad med hverandre, med vitenskapelige ansatte og andre tilknyttet de ulike instituttene. Det bør diskuteres strategier til hvordan man kan få dette til.
   
FAM 21/12 Gjennomgang av studieplanen for programmet
  I forrige møte ble det foreslått å nedsette en komite for å gå gjennom studieplanens 3 første semestre.
  I denne omgang vil det være en forholdsvis liten gjennomgang da det er igangsatt en større debatt angående bredde/spissing fra fakultetet.
  Komiteen skal bestå av en fagperson fra hver fagretning og en student.
   
  EVENTUELT
   
 

Merk at personsensitive opplysninger er taushetsbelagte, og bare diskuteres av medlemmene som har mottatt opplysningene.

Dette gjelder både opplysninger forelagt i forkant, under og etter møtet. Personsensitive papirer skal makuleres etter møtet.

   
   
  Arnt Inge Vistnes
  Leder                                                             Grete Stavik-Døvle
                                                                 Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:33 - Sist endret 16. jan. 2018 12:33