Referat fra 28. mars 2012

FYSISK INSTITUTT
   
MØTE I PROGRAMRÅDET FOR FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI 
TIDSPUNKT: ONSDAG 28.MARS 2012, KL 14.15 PÅ ROM v139
VARIGHET: 14.15 - 16
   
Til stede: Malthe-Sørenssen, Vistnes, Syljuåsen, Hansen, Koren Berntsen, Kvaale og Langvad
   
FAM 06/12 Innkalling og referat
a) Vedtak: Innkallingen ble godkjent
b) Vedtak: Referatet ble godkjent
   
FAM 04/11 Faglig og sosial tilhørighet i første semester.
  På forrige møte i programrådet ble det vedtatt at det skal arrangeres en faglig, sosial tur for de nye bachelorstudentene noen uker etter semesterstart.
  Det ble orientert om status i saken:
  -Lilje (astro) har sendt forespørsel til Solobservatoriet på Harestua.
  -Det faglige innholdet kan ha oppgaver fra flere fagområder
  -En overnatting er nok
  -Det må utarbeides et program
  -Fadderne må være involvert
   
FAM 05/11 MEK1100
  Malthe-Sørenssen har vært i kontakt med Tom Lindstrøm der de diskuterte innholdet i MEK1100 (jf. diskusjon på forrige møte).
  Da ble det klart at det er nødvendig å spørre studentene én gang til om hva de faktisk mener må endres i MEK1100. Både studenter fra fysikk, geologi og astronomi må spørres.
  Inst. for matematikk er i ferd med å endre på opplegget i MEK1100.
   
  Programrådet ble enige om å vente med å sende forespørsel i inst. for matematikk før vi har noe mer konkrete innspill å komme med.
   
FAM 07/12 Orienteringssaker
1) Infomøter: både meteorologi og oseanografi og astronomi har hatt egne informasjonsmøter for sine studenter på de to studieretningene astronomi og meteorologi.
  -Meteorologi og oseanografi hadde to timers informasjonsmøte der de også serverte mat. De synes oppmøte var litt skuffende (15-20). Til neste år er må det markedsføres bedre ved f.eks informere på forelesninger. Kanskje det er lurt å ha det på Fysisk inst.?
  -Astronomi hadde informasjonsmøtet i Store fysiske auditorium. De serverte mat. Det ble reklamert på forhånd på forelesningen i FYS-MEK1110. 35 stk møtte opp og tilbakemeldingene var gode.
  Det kom innspill på at det kanskje er mulig å "rydde plass" i timeplanen til studentene for faglig, sosiale tiltak som f.eks. infomøter for studieretningene? Dersom møtet arrangeres i lunsjen kan det "lokkes" med mat.
   
FAM 08/12 Nytt mandat for programrådet.
  Utkast til nytt mandatet for programrådet ble presentert. Det kom frem en del forslag til endringer.
  Studieadministrasjonen utarbeider et revidert utkast på bakgrunn av innspill fra programrådet.
   
FAM 09/12 Vikar for programrådsleder, høsten 2012 og våren 2013.
  Programrådet ble bedt om å komme med forslag til vikar for Anders Malthe-Sørenssen mens ham har forskningsfri.
   
FAM 10/12 Søke midler til utvidet fadderordning for 2012.
  Programrådet ble informert om at det vil bli mulig å søke om midler til en såkalt utvidet fadderordning for 2012. Pengene skal brukes til faglig, sosoale tiltak utover semesterstartuken.
  Programrådet ble bøe enige om å søke.
   
FAM 11/12 Opprettelse av nytt prosjektemne på Fysisk institutt.
  Det ble informert om at SUFU har vedtatt opprettelse av et nytt prosjektemne på Fysisk institutt, på enten 5, 10 eller 20sp:
  Programrådet diskuterte hvordan emnet skal "bygges opp":
  -En 5sp variant på bachelor kan gi studenter på f.eks. Grand Challenge studiepoeng for det de gjør
  -Studiepoengene må defineres skikkelig; hvor mye arbeid (hvor stor oppgave) innbefatter 5, 10 eller 20 sp?
  -Hvordan lage prosjektoppgaver som tilsvarer 5, 10 eller 20sp?
  -Sensur: bestått / ikke bestått
   
  Fysisk institutt, ved studieadministrasjonen, kontakter Kjemisk institutt for å høre om de har noen veiledninger for de vitenskapelige som definerer 5, 10 og 20 sp.
   
FAM 12/12 Ekstra utfordringer for ekstra gode studenter.
  I forbindelse med fakultetets utdanningsstrategi er det foreslått tiltak for å gi gode studenter ekstra utfordringer.
  Det ble diskutert tiltak for de ekstra gode stuentene på FAM:
  -Det bør lages forslag til ekstra emner som disse studentene kan ta. Eventuelt kan det lages egne studieløp.
  -Kanskje det bør synliggjøres på nettsidene våre at det er mulig å ta to grader samtidig?
  -Andre tiltak kan være prosjektkonkurranse (som på IFI), elite-bachelor, tiltak ala Grand Challange
   
  Det ble ikke bestemt hva som bør gjøres videre i denne saken.
   
  EVENTUELT
   
1) Det ble diskutert om det er på tide med en gjennomgang av emneporteføljen i programmet? Det er nå 10 år siden sist.
  Dette blir en sak til neste møte.
   
  Anders Malthe-Sørenssen
  Leder Katrine Langvad
    Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:30 - Sist endret 16. jan. 2018 12:30