Referat 7. april 2014

FYSISK INSTITUTT
   
MØTE I PROGRAMRÅDET FOR FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI 
TIDSPUNKT: MANDAG 7. APRIL 2014, KL. 10.15, V139
VARIGHET: 10.15-12.10
   
Til stede: Malthe-Sørenssen, Rouppe van der Voort, Stordal, Lütken og Stavik-Døvle
Frafall: Lauvland
   
FAM 01/14 Innkalling og referat
a) Vedtak: Innkallingen ble godkjent
b) Vedtak: Referatet ble godkjent
   
FAM 02/14 Gjennomføring av infomøter våren 2014
  Programkoordinator sender ut mulige tidspunkt hvor studenter i 2. semester har ledig tid i sin timeplan til kontaktpersoner for studieretningene astronomi og meteorologi og oseanografi.
   
FAM 03/14 NOKUT-evaluering for FAM
 

NOKUT-evalueringen evaluerte kvalitetsrutinene. Prosessen ble grundig gjennomført med innsending av dokumentasjon i forkant og intervju med alle nivåer fra studenter til fakultet.

FAM kom godt ut av det, selv om timingen var noe uheldig. Det nye kvalitetssystemet ble innført bare måneder før evalueringen.

Nytt system fører til noen endringer:
- det opprettes en programrådgiver for programmet
- det blir årlig emneevaluering som har mindre omfang enn den gamle periodiske emneevalueringen
- det blir en årlig programevaluering, hvor programrådgiver deltar.

Medlemmene av programrådet bes tenke på mulige programrådgivere og komme med innspill. Saken tas opp i neste møte.

Den årlige programevalueringen tidfestes muligens til høstsemesteret.

   
FAM 04/14 Semesterstart og programseminar
 

Det er ønskelig å følge opplegget fra høsten 2013.

Programrådet ønsker å hjelpe studentene med å bygge motivasjon og å bli kjent med hverandre.

Det er et ønske fra både astronomi og meteorologi og oseanografi om å trekke studentene inn til seg så tidlig som mulig. Det ble ytret forslag om at fagmiljøene burde kontakte foreleser for FYS-MEK1110 med spørsmål om de kan få delta i undervisningen på deler som er relevante for dem. Fluidmekanikk kan være aktuelt for meteorologi og oseanografi, mens Keplers lover er relevant for astronomi.

   
FAM 05/14 Revisjon av Bachelorprogrammene ved fakultetet
 

Det skal brukes reverse engineering ved revisjon av bachelorprogrammene. Det er tenkt at man ser på hva en ferdigutdannet masterstudent skal kunne og deretter ser på hva han/hun må lære underveis i bachelor- og masterstudiene for å nå disse målene.

Programrådet snakket om at det bør tenkes mer helhetlig rundt muntlige og skriftlige presentasjoner.

Det ser ut for at studentene ikke er trygge på behandling av datamaterialer og statistikk rundt dette. Dette gjelder enten dataene er eksperimentelle eller numeriske, og dette er også et punkt som bør diskuteres i bachelorrevisjonen.

For FAM er det viktig at evt. endringer rotfestes på alle involverte institutter.

   
FAM 06/14 Gjennomføringsstatistikk i programmet
  Programrådet er orientert om gjennomføringsgraden på programmet. Det blir spennende å se på statistikken igjen neste år når man kan få en følelse av om programseminarene har en effekt.
   
07/14 Forslag til endring av navn på fordypning
  Vedtak: Programrådet for bachelor i Fysikk, astronomi og meteorologi støtter forslaget om å endre fordypningens navn fra Fysikalsk elektronikk til Halvlederfysikk.
   
  EVENTUELT
  Studieretningssider
  Medlemmene av programrådet oppfordres til å se på nettsidene for oppbygging og gjennomføring for sine studieretninger. Det er brukt en ny mal for å fremheve hvilke emner studentene må gjennomføre på de ulike studieretningene. All informasjon skal følge med til den nye malen, likevel er det lurt å sjekke dette.
   
  Anders Malthe-Sørenssen
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:43 - Sist endret 16. jan. 2018 12:43