Praktisk informasjon til nye masterstudenter ved Fysisk institutt

[For English, see below.]

Programsider

Det forventes at du jevnlig besøker programmets nettsider. Her vil det bli lagt ut viktige beskjeder til studentene, og i tillegg inneholder siden mye nyttig informasjon om masterstudiet.

E-post

Alle masterstudenter får en egen e-post-adresse hos UiO. Det forventes at alle studenter sjekker denne e-posten jevnlig, da studieadministrasjonen sender ut viktig informasjon til studenter via dette systemet. Dersom du har en privat e-post-adresse fra før og ønsker å bruke denne anbefaler vi at du videresender e-poster fra UiO-adressen til din private.

Kontaktperson for programmet

I henhold til masterreglementet skal alle masterstudenter få oppnevnt en kontaktperson. Kontaktpersonen skal hjelpe deg til å komme i gang med masterstudiet og til å finne veileder og masteroppgave.

Kontaktpersoner

Obligatoriske HMS-kurs

Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Computational Science må gjennomføre emnene:

Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Fysikk må gjennomføre emnene:

Frister

Frist for semesterregistrering og eksamensmelding

Deltidsstudier:

Dersom du tenker deg å studere på deltid, må du søke programrådet om dette så raskt som mulig etter opptak, eller så snart du vet at studieprogresjonen din er endret. Søknader om deltidsstudier i etterkant innvilges ikke.

Gjennomført emner du tenker som del av teoretisk pensum før opptak?

Dersom du har gjennomført emner som skal være en del av teoretisk pensum før opptak vil dette normalt gi fratrekk i tid for masteroppgavens innleveringsdato. Emner som er gjenstående fra bachelorgrad kan likens gi tillegg i tiden, men alle gjenstående emner fra bachelorgraden må være gjennomført innen 12 måneder etter opptak.

Alle søknader som skal behandles av programrådet leveres programkoordinator for ditt program.

Sensur av masteroppgave

For studenter som er tatt opp på masterprogrammer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet fra og med høsten 2012 gjelder nye karakterbeskrivelser for sensur av masteroppgaven.


Information for new students at the Department of Physics

 

Program web-pages:

Master of Computational Science
Master of Electrical Engineering, Informatics and Technology
Master of physics
 

All program students are expected to check the webpage on a regular basis as the administration will publish relevant information there.


E-mail:

All master students will have their own e-mail address at UiO. They are expected to check their e-mail on a regular basis as the administration sends important infomation via e-mail. If you choose to use your own e-mail address we recommend that you forward e-mails from your UiO address to your private address.

Contact persons for the programs:

All master students will have a contact person. He/she will help new students on the way and also help find a supervisor and master thesis.

Contact persons

Compulsory Health, security and enviroment courses (Physics and Computational Science):

For students with admission to the master's program in Computational Science the following courses are compulsory:

For students with admission to the master's program in Physicsin the following courses are compulsory:


Deadlines:

Course application deadlines

Deadline to hand in agreement/plan is December 1 in your first semester.

Part-time studies:

If you are considering part-time studies, you must apply to the program board as quickly as possible after admission, or as soon as you know your progression rate has been changed. Applications for part-time studies after students have startet to work part-time will not be granted.

Application form for part-time studies

Finished courses before admission that are supposed to be part of theoretical curriculum?

If you have already fineshed courses, before admission, that are to be a part of your theoretical curriculum, this will normally give a subtraction in time regarding deadling for the master thesis. Courses that are given as requirements in your admission letter will likewise give an addition in time. All requirements must be finished within 12 months after admission to the program.

Form for agreement/plan

All applications that are to be handled by the program board must be handed in to the program coodinator for your master program:

Program coordinators

Grade descriptions for Master's theses

New grade descriptions are given and will apply for students who are admitted to master's studies at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences in the Autumn of 2012 or later .

Publisert 26. juni 2013 10:51 - Sist endret 3. juli 2019 14:46