Årshjul for Geo-IT

Dato Beskrivelse Kommentar
1. januar Skaffe liste over nye masterstudenter Dataplasser Metos (Kjell); datalagringssamtale alle (Michel)
1. januar Sjekke AVinstallasjoner og faste maskiner Sjekkliste B19: https://nettskjema.no/a/68778.html
1. januar Lage oversikt over prosjekter som er mer enn 1 år over sluttdato, for å iverksette arkivering Primus motor: Michel
15. januar Installere programmer etter liste fra forelesere Windows: JVA Linux: HPV
1. februar Avholde datahåndteringskurs for nye PhD/PostDoc Ansvarlig: MH
1. mai Avholde datahåndteringskurs for nye PhD/PostDoc Avsvarlig: MH
1. august Skaffe liste over nye masterstudenter Dataplasser Metos (Kjell); datalagringssamtale alle (Michel)
1. august Sjekke AVinstallasjoner og faste maskiner Sjekkliste B19: https://nettskjema.no/a/68778.html
15. august Installere programmer etter liste fra forelesere Windows: JVA Linux: HPV
1. oktober Avholde datahåndteringskurs for nye PhD/PostDoc Ansvarlig: MH
1. desember Skaffe liste over avsluttede personer, håndtere disse Ansvarlig: Arnstein

Plan neste 8 måneder:

Prosjekt: Linux softwaredist

Mål: Før 1/12-15, ha på plass en mekanisme for å levere programvare til RHEL-baserte klienter og tjenere, som også tar høyde for enkelt å kunne dele programvarepakker med andre institutter.

2015-11: Er ikke rammeverket ferdig før 1/12-15 avbryter vi prosjektet og implementerer en minimumsløsning for RHEL-baserte servere basert på rsync (som bør ta under en dag å produksjonssette). HPV lager ferdig rammeverket, HPV/SA installerer programvare, SA skriver modulfiler. 

Project: Remote visualization

Goal: By october -16, for one research group to be able to work interactively with rendered 3d models larger than 30GB on the Geo virtual rig.

2015-12: Ascertain wether software (Petrel, HRS, Kingdom) can use GPUs for graphics accelleration, and what kind has broadest support. Responsible: MH
2015-12: Gather experience using these software packages on geo-hiperf. Responsible: JVA
2015-12: Find what plans, if any Norstore has wrt remote visualization. Responsible: AF
2015-12: Ascertain what plans the USIT have wrt remote visualization. Responsible: AO

2016-02: Find funding, and purchase suitable visualization rig. Responsible: AO
2016-03: Install hardware. Responsible: KA
2016-04: Write sysadmin documentaton for http://www.mn.uio.no/geo/english/services/it/intern/. Responsible: KA
2016-04: Install software. Responsible: SH
2016-05: Test. Responsible: MH
2016-05: Write user documentation (web). Responsible: MH
2016-06: Hold at least one training workshop for scientists. Responsible: MH

2016-09: Remote visualization server operational. Responsible: AO
2016-12: Have concrete plans wrt scaling so as to be able to serve all research groups with a remote visualization service. Responsible: AO

Prosjekt: datahåndtering:

Mål: Institutt for geofag skal være først av UiOs institutter til å oppfylle Forskningsrådets retningslinjer som definert i policydokument "Tilgjengeliggjøring av forskningsdata" (http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Apen_tilgang_til_forskningsdata/1254001013535).

2015-12: Utarbeide delmål basert på Forskningsrådets policy. Ansvarlig: AO (Oppdatering: se nederst i dette dokumentet)

2016-01: Ha dokumentasjon rundt god datahåndteringspraksis kjent og tilgjengelig på web for brukerne. Ansvarlig: MH/AO

2016-01: Avholde et instituttseminar rundt datahåndtering: Ansvar, deling, arkivering, Ansvarlig: MH

2016-01: Vurdere gunstigheten av, og evt planlegge, utarbeidelse av en Data Carpentry-modul for geovitenskap, alene eller sammen med partnere. Ansvarlig: AO (gjøres dette visualiseres delmål i dette dokumentet)

2016-02: Ha klart kursmateriell for å kunne tilby nytilsatte Phd/Postdoc kurs hvert tertial rundt god datahåndteringspraksis. Avsvarlig: MH

2016-04: Fremforhandle utvidelse av HNASlagringen under virtriggen. Ansvarlig: AO

2016-06: Migrering og sortering av data fra Vann til virtriggen fullført. Ansvarlig: MH/HPV

Prosjekt: Erfaringsutveksling

Mål: Fra sommeren -16 skal alle grunntjenestene[*] våre være personuavhengige. Vi skal sørge for å ha overlappende kompetanse slik at vi kan støtte brukerne våre også ved fravær av sentrale personer.

2015-12: Internseminar, WMware ESX. Ansvarlig: KA

2016-01: Internseminar: "Hvordan bruke RT som kunnskapsdatabase". Ansvarlig: HPV/KA

2016-03: Avholde kurs for IT-gruppen rundt petroleumsrelaterte dataformater og dataloading. Avsvarlig: MH

2016-03: Flytte all interndokumentasjon fra Wiki til internweb, kaste wiki. Ansvarlig: AO

2016-03: Verifisere at alle tjenester på Windows-siden er dokumentert. Dokumentere hva som ikke er dokumentert. Ansvarlig: SH

2016-04: Skrive manglende dokumentasjon. Ansvarlig: JVA

[*] Grunntjenester er definert som innkjøp og oppsett av maskiner med støttet OS, og fra brukerens perspektiv innlogging, aksessering av data og installasjon og kjøring av programmer på våre støttede plattformer. I tillegg skrive ut, lese epost og bruke kalendertjenester på disse operativsystemene. 

Delmål til datahåndtering

 1. NFR: "Forskningsdata bør lagres/arkiveres på en sikker måte. 1.1 Dataene bør lagres i sikre arkiver, enten sentralt ved egen institusjon eller i nasjonale arkiver"
  1. Geofag skal fortsette å tilby alle forskningsprosjekter gratis, sikker, lagringsplass. Lagringsplass skal aldri deles ut uten at prosjektleder har levert fra seg metadata rundt prosjektets varighet og medlemmer. 
  2. Arkivering av data skal behandles i instituttets tertialkurs rundt datahåndtering.
  3. Hver januar skal ITgruppa gå gjennom de avsluttede prosjektene våre og ta kontakt med prosjektleder for å få arkivert, slettet eller videreført dataene i en annen prosjektstruktur. 
 2. NFR: "Forskningsdata bør gjøres tilgjengelig for videre bruk. 2.1 Forskningsdata bør gjøres tilgjengelige for alle relevante brukere, under like vilkår, så fremt det ikke er juridiske, etiske eller sikkerhetsmessige grunner til ikke å gjøre det" 
  1. Se punkt 1.2 og 1.3
 3. NFR: "Forskningsdata bør gjøres tilgjengelig på et tidlig tidspunkt 3.1 Dataene som ligger til grunn for vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig, og aldri senere enn ved publiseringstidspunkt 3.2 Andre data som kan være av interesse for annen forskning, bør gjøres tilgjengelig innen rimelig tid, og aldri senere enn tre år etter endt prosjekt"
  1. ITgruppa skal opprettholde kompetanse for alltid å kunne hjelpe med å få arkivert og publisert data på prosjektleders initiativ ved behov.
 4. NFR: "Forskningsdata bør utstyres med standardiserte metadata 4.1 Metadataene bør gjøre andre i stand til å søke etter og ta i bruk dataene 4.2 Metadataene bør følge internasjonale standarder 4.3 Metadata bør gi en beskrivelse av datakvaliteten"
  1. Metadata skal behandles i instituttets tertialkurs rundt datahåndtering.
 5. NFR: "Forskningsdata bør utstyres med lisenser for tilgang, gjenbruk og videredistribusjon 5.1 Lisensene bør være internasjonalt anerkjente 5.2 Lisensene bør legge så få begrensninger som mulig på tilgang, gjenbruk og videredistribusjon av dataene"
  1. Datalisenser skal behandles i instituttets tertialkurs rundt datahåndtering.
 6. NFR: "Forskningsdata bør gjøres tilgjengelig til lavest mulig kostnad 6.1 Metadata bør gjøres tilgjengelig uten kostnad og publiseres slik at de kan høstes maskinelt og brukes i søk etter forskningsdata 6.2 Forskningsdata bør fortrinnsvis gjøres tilgjengelig uten kostnad 6.3 Prisen for tilgang til forskningsdata bør aldri være høyere enn de faktiske kostnadene knyttet til tilgjengeliggjøring"
  1. Nasjonale, gratis arkiv for publisering av forskningsdata skal behandles i instituttets tertialkurs rundt datahåndtering.
 7. NFR: "Forskningsdata bør utstyres med en langtidsplan 7.1 Det bør utarbeides en plan for hvordan data som er vurdert til å ha verdi på lang sikt, skal forvaltes 7.2 Prosjektene bør ha et bevisst forhold til hvordan forskningsdata som er vurdert til ikke å ha langsiktig verdi, skal forvaltes, eventuelt destrueres etter en viss tid"
  1. ITgruppa skal opprettholde kompetanse for alltid å kunne hjelpe med å få utarbeidet en dataplan. 
  2. Innen 01-2016 skal ITgruppa ha hatt et møte med ledelsen rundt hvordan vi kan komme inn tidligere i søknadsprosessen til forskningsprosjekter.
Published Nov. 3, 2015 3:28 PM - Last modified Sep. 21, 2017 3:09 PM