IT ved Metos etter H-18

Referat fra møte ved Metos 9. mars 2018

Til stede:

Arnstein Orten

Bjørg Rognerud

Hans Peter Verne

Kirstin Krüger

Kjell Andresen

Pål Erik Isachsen

Terje Berntsen

Bakgrunn

Kjell forlater stillingen sin 1. juni. Han har gjort en fantastisk jobb, og det er derfor vanskelig å vite hva Metos egentlig trenger. Han bruker mest tid på nettverk, installasjon av klienter og windows programvare - linuxbruk ved Metos skjer stort sett på servere. Kjell har arbeidet fysisk nært også når han ikke har arbeidet for Metos og har dermed vært tilgjengelig full tid tross halv stilling.

Omfang

Diskusjonen dreide seg om "basis IT"-delen av tjenesten IT-gruppa leverer, ikke avansert forskningsstøtte.

Én kontaktperson kontra generell tjeneste

Metos ønsker seg én person som deres primærkontakt ved ITgruppa. Det bør være stående avtaler om at personen sitter fysisk ved Metos for eksempel to faste ettermiddager i uka. Det er viktig at personen føler tilhørighet både på Metos og i IT-gruppa. For å tilgjengeliggjøre større deler av gruppas kompetanse kan vi ha andre personer ved Metos på varierende basis i tillegg til dette.

Kompetanse

Kontaktpersonen til Metos bør som et minimum ha

  • generell driftskompetanse (brukeradministrasjon, nettverk, kunne installere klienter etc)
  • nok Linuxkompetanse til å håndtere mindre problemer og kunne sende resten videre på en god måte
  • Windowskompetanse nok til å installere programmer og håndtere rettighetsproblemer

Kompetanse utover dette vil være et klart pluss både for Metos og resten av instituttet.

Oppmøtetid

Brukerne er bekymret for at tiden det tar å bevege seg fra Geologibygget til Metos - rundt 15 minutter - er for lang ved problemer, spesielt ved AV-problemer. Dette kan delvis kompenseres ved intern kommunikasjon (telefon i tillegg til andre kanaler) og driftssystemer som muliggjør fjernstyring og som helst tar problemer før de merkes, men dette vil kanskje ikke oppleves fullgodt. En mulighet kan være å kjøpe brukerstøttetjenester fra Cicero, dette avklarer Terje Berntsen. Alternativet med å kjøpe dette fra luka@USIT ble vurdert men forkastet.
 

Published Mar. 13, 2018 1:41 PM - Last modified Mar. 13, 2018 1:42 PM