Rekalibrering av en snøskredmodell med medrivning

Problembeskrivelse:
I skredfarevurderinger ifbm. arealplanlegging og byggesaker brukes det nå oftest en kvasi-3D numerisk modell basert på Voellmys friksjonslov fra 1955 (RAMMS, MoT-Voellmy, DAN-3D, ...). Modellen er empirisk, og friskjonsparametrene μ, k er ikke direkte knyttet til fysikalske egenskaper av snøen. Derfor må de kalibreres med hjelp av kjente hendelser.

Kalibreringen som brukes i RAMMS (og valgfritt i MoT-Voellmy) gjelder modellen uten medrivning av snø. Medrivning er imidlertid kjent som en meget viktig prosess i dynamikken av skred (flomskred, snøskred, .. ), og MoT-Voellmy tilbyr en enkelt medrivningsmodell. For å kunne bruke den i konsulentarbeid, er det stort behov for en ny kalibrering av modellen med medrivning. Det trengs også validering av den innebygde modellen for økt motstand i skog.

Et hovedproblem i å rekalibrere snøskredmodeller er at det ikke finnes mange skredhendelser der den eroderte massen og snøegenskapene (høyde, tetthet, skjærstyrke) er kjent. Plausible verdier kan imidlertid gjettes i mange tilfeller ved bruk av historiske og meteorologiske data. På like måte er det relativt få dokumenterte hendelser av skred gjennom skog der skogens tetthet og gjennomsnittlig stammediameter er kjent.

Oppgaven består av følgende steg:

  1. Utvalg av skredhendelser fra litteratur, fra NGIs database over ekstreme skred og fra rapporter eller eksterne databaser, inkludert skred gjennom skog
  2. Gjennomgang av historiske opplysninger om disse skredene
  3. Analyse av værforholdene som førte til skredet, estimat av egenskaper til snødekket, evt. Innhenting av data om skogens egenskaper
  4. Parameterstudie for hvert skred, med og uten medrivning
  5. Sammenligning av de optimale parameterne med og uten medrivning og utarbeidelse av en tabell av μ, k i avhengighet av skredstørrelse og terrengegenskaper samt validering av modellen for skred gjennom skog

Oppgaven har potensiale til å føre til en publikasjon (eller flere) i et tidsskrift med peer review.

Datagrunnlag:

  • Beskrivelser eller rapporter om observerte skred
  • Kart, digitale terrengmodeller (må delvis skaffes), SAT-SKOG dataset
  • Opplysninger om regionale/lokale vær- og snøforholdene i ukene før hendelsen (må skaffes)
  • Snøskredmodell MoT-Voellmy
Published Oct. 2, 2019 9:07 AM - Last modified Oct. 2, 2019 9:07 AM

Scope (credits)

60