Varsling av flom

Eksempler på aktuelle tema innen flomvarsling:

a)         For små nedbørfelt vil flommer bygge seg opp, kulminere og avta raskt – ofte på under ett døgn. Vi har derfor behov for hydrologiske modeller som tar hensyn til dette. Det er behov for hydrologisk modellering med kortere tidsskritt enn ett døgn. Metoder for overføring av modellparameter på tvers av tidsskritt er nødvendig. Døgnmodellene kjører i dag av historiske grunner på inndata som ikke er samkjørt i tid. Vannføringsdøgnet går fra 00 – 00 og værdøgnet går fra 06 – 06 (UTC). Vi har etter hvert fått etablert findatasett for både vær og vannføring og har muligheten til å definere sammenfallende døgn for vær og vannføring. Det er interessant å studere effekten av å samkjøre døgnet.

b)         Vi vet at snømengdene og været under snøsmeltingen har avgjørende betydning på vårflommens størrelse. Det er imidlertid uklart hvor stor betydning snømengdene har. Det er derfor viktig å se på sammenhengen mellom snømengder, tidspunkt for vårflom og størrelse på vårflom

c)         Det er vanskelig å varsle riktig, og det arbeides kontinuerlig for å forbedre varslene. Her er det behov for mer kunnskap om usikkerheten i varslene, bruk av ensembler for varsling og utvikling av metoder for vurdere og forbedre varslene.

d)        Analysere kalibrerte parameterverdier (HBV-modellen) mot fysiske feltparametere og hydrogramkarakteristika. Er det en sammenheng mellom størrelsen på f.eks. tømmingsparametre og størrelse på feltet, bratthet osv.? Dette er en interessant studie for å forsøke å finne en fysisk forankring for HBV-modellens begrepsmessige parametre.

e)         Kalibreringstest: kalibrere HBV-modellen på hele datasettet og på deler av det, f.eks. de høyeste/laveste vannføringene og sesonger med og uten snø. Studer effekten på simuleringskvaliteten for høye/lave/alle vannføringer.

The work will involve data analyses, statistical and/or physically-based modeling.

Tags: Hydrology, NVE
Published Nov. 9, 2016 4:25 PM - Last modified Mar. 1, 2018 3:04 PM

Supervisor(s)

Scope (credits)

60