Kalibrering av RAMMS Rockfall og andre modellverktøy til returperioder (TEK17). Tuning av restitusjon og utløp. Kopling til utløsningssansynlighet

Bakgrunn og problemstilling

Bransjen mangler retningslinjer for beste-praksis for modellering av steinsprang til bruk for etablering av faresoner ift. sannsynlighetsklassene definert i TEK17.

Det finnes flere ulike modelleringsverktøy for steinsprang, både statistiske og dynamiske modeller, for både 2D og 3D. Det er ulik praksis for hvilke modeller som anvendes og hvordan de anvendes. Bør eksempelvis scenariobasert modellering utføres for de ulike gjentaksintervallene definert i TEK17?

Bransjestandarden gir lite anbefalinger for hvordan modellering bør utføres for faresonekartlegging. Modellene gir ikke hjelp til å nyansere mellom områder med lav og høy utfallsaktivitet, noe som utfordrer oss på plassering av faresonene. Det bør ses nærmere på metodikk for hvordan ulik utløsningssannsynlighet kan håndteres, basert på justering i forhold til beregningene.

Metodikk

Sammenligning av flere empiriske (statistiske) modeller samt dynamiske modeller (Rockyfor3D og RAMMS Rockfall og RocFall av RocScience) mot kjente skredutløp og eksisterende datasett for utbredelse av blokker utenfor urfot.

Beregninger vil også utføres for pågående skredfarekartleggingsprosjekter, hvor ulik framgangsmåte og modelleringsverktøy skal sammenlignes til praktisk bruk. Kalibrering av modeller mot kjente utløp og sensitivitetsanalyser.

Vurdering av beste framgangsmåte (metodikk, eksempelvis scenariobasert modellering vs. automatisk analyse) og beste modelleringsverktøy.

Kvalifikasjonskrav for studenten:

Generell geofaglig bakgrunn, geomorfologi. Kjennskap til GIS og noe programmeringserfaring er en fordel.

Published Oct. 10, 2019 9:05 AM - Last modified Oct. 10, 2019 9:05 AM