Endret klima kan gi økt risiko i høyfjellet

Isbreer, snø og permafrost på verdens høyeste fjell gjennomgår store endringer, noe som kan gi store konsekvenser for både mennesker og miljø. En tverrfaglig forskergruppe har sett på hva som er drivere av klimaendringer i alpine områder, og hva risiko som følger med endringen. Dette har resultert i boken The High-Mountain Cryosphere.

Foto: Østsiden av fjellet Monte Rosa (Italia, Sveits), er en kilde for stein og snøskred til befolkede områder like ved fjellsiden. Foto: A. Kääb

Østsiden av fjellet Monte Rosa (Italia, Sveits), er en kilde for stein og snøskred til befolkede områder like ved fjellsiden. Foto: A. Kääb

Klima og kryosfæren

Endringer i klimaet med flere temperatursvingninger og et varmere klima medfører at snø, is og permafrost (kryosfæren) i høyfjellsområder tiner og gir økt risiko. Isbreer kan smelte, noe som igjen kan medfører flom. Snøras skjer fordi snø og is smelter. Permafrost i fjell kan tine, og gjør at fjellpartier blir utrygge for ras.

Samtidig er kryosfæren en ressurs; Isbreer er kilde for drikkevann, vanntilførsel som kan endres viss bremassivet minker. Høyalpine områder brukes til rekreasjonsformål som gir grunnlag til turisme som igjen gir inntekter.

Hvilken påvirkning endringer i kryosfæren har på samfunnet og miljøet i høyfjellsområder har hittil ikke blitt viet så mye oppmerksomhet. Til nå!

Forskere fra Sveits, USA, Canada og Norge har nå sett på endringer i kryosfæren og hvordan de påvirker samfunn og miljøet i alpine områder. Boken The High-Mountain Cryosphere er en samling av artikler satt sammen av fire redaktører, en av dem er Andreas Max Kääb, professor ved Institutt for geofag.

Samfunn og miljø tett vevd sammen

I fokus er de store høyfjellsområdene i verden. Det gis en oversikt over globale forhold som påvirker kryosfæren, fra de klimamessige, til økonomiske og kulturelle forhold.

Et godt eksempel om hvor tett samfunn og konsekvenser fra klimaendring er vevd sammen er fjellet Monte Rosa beliggende i Sveits og Italia (bildet). Oppvarming av fjellsiden fører til store stein-, is- og snøras. Breen som ligger under er ustabil og har dannet en stor innsjø utsatt for ras som kan forårsake at innsjøen flommer over. Den ustabile breen har ødelagt veier og en taubane. Samtidig er landsbyen Macugnaga helt avhengig av reiseliv om sommeren og vinteren, og mange turister besøker spesielt det spektakulære fjellområdet under Monte Rosa med sin 2500 m høy fjellside som er dermed en av de høyeste fjellsidene i Europa.

Ødeleggelser fra ras og breen, og sperring av veier og taubanen i området fører delvis til minking av inntekter fra turismen, mens det samtidig brukes store resurser for overvåkning og byggverk for å beskytte landsbyen like ved, hytter, veier, skibakker og mer.

- Høyfjellsnaturen rundt Monte Rosa gir unike muligheter til Macugnaga, men konsekvensene av klimaoppvarming forandrer disse på en måte som er mye mer direkte enn for andre samfunn mindre utsatt for snø, is og permafrost, sier Kääb som er en av redaktørene for den nye boken.

Flerfaglig tilnærming

Den samfunnsmessige dimensjonen er utforsket, både på lokalt og globalt nivå, og det gis nye perspektiver på ulike forhold som berøres slik som høyfjellskulturer, folks levekår, styresett og naturressursforvaltning i områdene i boken.

I tillegg gir boken et fysisk perspektiv på forhold som påvirker kryosfæren. Det er et sammensatt og dynamisk samspill mellom mange forhold; klima og isbreene, permafrost og snø, tektoniske fohold, vulkan og is interaksjoner, overflatevann, stabilitet i skråninger, jorderrosjon, økosystemer og breer og snø-relaterte farer. Listen over faktorer som påvirker kryosfæren i alpine område er mange.

Økt kunnskap om høyalpine områder

Klimapåvirkning på kryosfæren i høyalpine områder er et forskningsområde i utvikling. Nye observasjonsteknikker, lengre tidsserier for observasjon av endringer, flere målepunkter i aktuelle områder gir forskerne stadig mer data som igjen medfører til økt kunnskap.

- Det er samtidig mange hull i forståelsen vi har av slike områder, for eksempel har det inntil nylig vært lite kunnskap om endringer i lokale breer i Himalaya, samt at det er mangelfulle observasjoner av regionale forhold, sier Andreas Kääb.

Den nyutgitte boken springer ut fra et stort internasjonalt forskernettverk, der International Permafrost Association (IPA), og International Association of Cryospheric Sciences (IACS) med underligende forskernettverk Glacier and Permafrost Hazards in Mountains (GAPHAZ) er sentrale organisasjoner.

Den er et oppslagsverk for forskere og fagpersoner innen fagfeltene kryosfære, geomorfologi, klimatologi, miljøstudier og/eller naturgeografi. Boken er også for de som arbeider med klimaendringer og risiko, og for studenter i de respektive fagområder

 

Referanse:

Huggel, C. Carey, M., Clague, J.J. & A. Kääb, (2015). The High-Mountain Cryosphere - Environmental Changes and Human Risks. Cambridge University Press. ISBN: 9781107065840

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 29. sep. 2015 12:45 - Sist endret 22. juni 2020 21:14