Eldre foto viser massiv nedsmelting av Grønlandsisen

En ny studie basert på eldre foto viser at innlandsisen på Grønland er i rask retur. Det har lenge vore usikkert hvor mye bremasse Grønlandsisen har tapt og hvor raskt nedsmeltingen skjer. Etter å ha sammenlignet gamle og nye foto og satellittdata har forskerne nå fått mer kunnskap. Studien er publisert i Nature, og en av medforfatterne er Christopher Nuth, Institutt for geofag.

 Kangiata Nunata Sermia, Sydvestgrønland. På fjellveggen sees merker etter isbreen på forskjellige tidspunkt. Den øvre trimlinjen (overgangen) mellom lysere og mørkere fjellpartier viser isens utbredelse under den lille istid, mens de nedre linjene viser isens udbredelse på senere tidspunkt. Foto: Hans Henrik Tholstrup, Statens Naturhistoriske Museum, DK

Kangiata Nunata Sermia, Sydvestgrønland. På fjellveggen sees merker etter isbreen på forskjellige tidspunkt. Den øvre trimlinjen (overgangen) mellom lysere og mørkere fjellpartier viser isens utbredelse under den lille istid, mens de nedre linjene viser isens udbredelse på senere tidspunkt. Foto: Hans Henrik Tholstrup, Statens Naturhistoriske Museum, DK

Det har lenge vært usikkerhet om hvor mye bremasse Grønlandsisen har tapt og hvor raskt nedsmeltingen skjer. Grønlandsisen er en innlandsis som dekker store områder, og man antar den holder nesten 10 % av alt ferskvann i verden. Isen er i dag i ferd med å smelte på grunn av global oppvarming.

Kunnskap om nedsmelting av isen har tidligere vært basert på modellstuder, men forskerne har nå studert gamle flyfoto og dermed fått mer detaljerte data ved direkte observasjon via foto som viser nedsmeltingen for de siste 110 årene. Dette har de gjort ved å studere trimlinjer, overganger mellom merker på fjellsider etter isen på forskjellige stadier av isbreens utbredelse. 

Studiene er gjort av danske klimaforskere med postdoktorene Kristian K. Kjeldsen & Niels Korsgaard, samt professor Kurt H. Kjær fra Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum som de sentrale forskerne. Men også Christopher Nuth, forsker i glasiologi ved Institutt for geofag har vært med på studien, og er medforfatter på artikkelen som ble publisert i Nature den 17. desember. Den har etter at den ble publisert fått stor oppmerksomhet i internasjonal presse.

Innlandsisen smelter og vil øke havnivået

Data fra forskerne er klare, Grønlandsisen har mistet mye bremasse siden de gamle fotoene ble tatt, og forskerne har estimert at bremassen trolig har bidratt til at havnivået har økt.

Nedsmelting av isbreene har gitt tilsig av et økt volum vann til havet, som igjen bidrar til økt havnivå konkluderer forskerne. De antar at nedsmeltngen kan ha bidratt til en havnivåstigning på 25 mm i løper av det 19-århundre.  Et bretap som gir et totalt massetap på estimert til 9013 ± 3378 gigatonn vann til havet.

Resultatene fra forskerteamet viser også hvor fra innlandsisen på Grønland det forsvinner is, og gir ikke samlet volum fra hele isen som tidligere modellstudier har gitt. 

Professor Kurt H. Kjær, Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum, seniorforfatter på artikkelen, sier i en pressemelding:

”Grundlaget for vores resultater er et unikt materiale af flyfotos optaget af det daværende Geodætisk Institut, som både dækker det isfrie land og et område på op til 100 km ind på selve Indlandsisen. Den digitale rekonstruktion af højden ud fra flyfotos er den første af sin slags og tillader for første gang storskala opmåling af isen og landskabet foran isen”, sier Kurt H. Kjær.

Grønlandsisens fotavtrykk og massebalanse

Det danske forskerteamet har hatt tilgang til en mengde gamle flyfoto tatt i perioden 1978-87. På fotoene sees brekanter og spor i landskapet der isen gikk i eldre tid. De har brukt spor etter isbreen etter den "lille istid" fra ca 1200 til utgangen av 1800-tallet som utgangspunkt. Avslutningen av den lille istid markerer nemlig isens største udbredelse, og forskerne valgte år 1900 som referansepunkt for studien. 

Gieseke-breen på Nordvestgrønland. Fotoet viser Gieseke-breen sett fra fly i 1985. Informasjon om utbredelsen av isen under den lille istid er brukt til beregning af massetap af indlandsisen på 1900-tallet. Foto: Anders Anker Bjørk, Statens Naturhistoriske Museum

Forskerne har lagt tre perioder som utgangspunkt for sine studier, perioden 1900-1983, 1983-2003 og 2003-2010.

Samtidig har forskerteamet hatt tilgang til nyere kildemateriale som satellitdata og flyfoto fra 1983 og til nyere tid. Data som de har lagt til sitt beregningsgrunnlag for sine modeller for nedsmeltingen.

Tilsammen utgjør det gamle fotomaterialet samt data fra satelitter/nyere foto en helt ny tilnærming til å kartlegge innlandsisens masse og massbalanse i forhold til et gitt tidspunkt. Spor i landskapet gir forskerne verdifull input som de har satt sammen 3-dimensjonalt for å gjenskape et bllde av hvor de gamle bregrensene gikk i forrige århundre.  

Økt kunnskap viktig for fremtidige klimarapporter

Forskerteamet bak rapporten har med denne studien bidratt med detaljert innsikt via direkte observasjoner av Grønlandsisen, og kan se hvor isen er ekstra følsom for nedsmelting og hva som styrer nedsmeltingen. 

Beregninger av økt havnivå er 25 mm eller 2.5 cm, et tall som FNs klimapanel IPCC ikke har tatt høyde for i sine seneste rapporter.

Forskerteamet håper at disse dataene kan inngå i FNs klimapanel (IPCC) sine fremtidige rapporter om vurdering av det globale havnivået, skriver hovedforfatterne fra Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum i sin pressemelding.

 

Referanse

Kjeldsen, K.K., Korsgaard, N. J., Bjørk, A. A., Khan, S., A., Box, J. E., Funder, S., Larsen, N. K., Bamber, J. K., Colgan, W., Broeke, v. d. M., Siggaard-Andersen, M-L.,  Nuth, C., Schomacker, A., Andresen, S. C., Willerslev, E., & K.H. Kjær (2015): Spatial and temporal distribution of mass loss from the Greenland Ice Sheet since AD 1900. Nature, Volume 528, pp 396–400 (published:17 December 2015). DOI: doi:10.1038/nature16183

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 18. des. 2015 13:23 - Sist endret 25. okt. 2019 11:01