Geologi

Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring.

Forståelse for hvordan bergartene framstår i naturen er en viktig del av forstå sammenhengen i det store bilde sammen med arbeid i laboratoriene eller ved datamaskinen. Arbeid i felt for å kartlegge geologien på ulik skala er derfor sentralt for å forstå de ulike geologiske prosessene.

Faget handler om å lese tegne i jord, fjell og berggrunnen for å forstå jordens utvikling og oppbygning, og sett hendelser og prosesser inn i sammenheng i forhold til hverandre. Tid er derfor veldig viktig, og vi bruker mange metoder for å bestemme alder på bergarter og prosessene de gjenspeiler.

I geologi er forståelse av jordskorpens sammensetning og oppbygning med de indre kreftene (jordskjelv, vulkanisme) som bygger opp, og de ytre (flom, erosjon) som bryter ned, viktige fagområder.

Begrepet geologi stammer fra de greske ordene geo som betyr jord og logi som betyr lære.

Utnyttelsen av mineraler og råstoffer til redskap og bygningsmaterialer har vært viktig for mennesker gjennom alle tider, og i senere tid har utnyttelsen av våre energiressurser som kull, olje og gass, blitt viktige for utvikling av det moderne samfunnet. Forståelse av jordens opprinnelse og oppbygging ligger derfor til grunn for utnyttelsen av disse naturressursene.

Vi forsker på

Geologi er et omfattende fag, og vi forsker blant annet på temaer i faget som

  • Geokjemi
  • Magmatisk petrologi
  • Metamorf petrologi
  • Miljøgeologi og hydrogeologi
  • Mineralogi
  • Paleontologi
  • Petroleumsgeologi
  • Sedimentologi
  • Strukturgeologi
  • Tektonikk

Les mer om temaene og forskningsgruppene

Publisert 15. nov. 2010 14:49 - Sist endret 22. apr. 2022 13:26