Mikropaleontologi

Mikropaleontologigruppen studerer variasjon i utbredelse og samfunnsstruktur hos mikrofossiler under ulike miljøforhold til forskjellige tider.

For å tolke hvordan miljøforholdene var før i tiden må vi forstå nåtiden. Hvorfor har disse foraminiferene klatret opp på et rør når de fleste lever nede i sedimentene? Hvilke konsekvenser har dette for den kjemiske sammensetningen av skallene? (Foto: E. Alve)

Mikropaleontologi omfatter studiet av alle fossiler som man må benytte mikroskop for å studere. Disse små fossilene finnes i store antall i de fleste sedimentære bassenger. Både utbredelsen og hyppigheten av dem i tid og rom så vel som de kjemiske egenskapene til skallene deres bidrar gir kunnskap om jordhistorien. De gir viktig informasjon om alderen på sedimentene når man borer etter olje eller gass, men kan også gi innsikt i langtidsendringer i klima, havnivå og andre miljøforhold. I senere år har de også vist seg å kunne brukes i forurensningsstudier til å gi et perspektiv på i hvor stor grad menneskelig aktivitet har endret de økologiske forholdene.

Foraminiferene (encellede organismer) representerer en av de viktigste mikrofossilgruppene som benyttes i petroleumsindustrien så vel som i klima- og paleoøkologiske studier. Økologien både til nålevende og fossile former samt prosesser knyttet til deres fossiliseringspotensiale analyseres ved hjelp av feltbaserte så vel som eksperimentelle metoder.

Nye resultater viser at foraminiferene er vel så gode til å reflektere økologisk status i marine, kystnære områder som makrofauna som tradisjonelt har vært benyttet i miljøovervåkning. Dette er et gjennombrudd i overvåkningssammenheng da det medfører at man kan benytte fossile faunaer til å klassifisere økologisk status tilbake i tid, til før den konvensjonelle overvåkningen startet. Dette oppfyller et sentralt krav i EUs vannrammedirektiv.

Foruten andre geologer, samarbeider forskningsgruppen med biologer, geokjemikere, hydrografer, statistikere og genetikere, og er for tiden med på å bygge opp et marint utviklingsmiljø (MarLiS) sammen med forskere bl.a. på Biologisk institutt, UiO.

Våre emeriti (Nagy og Dale) arbeider med anvendt biostratigrafi, mikrofossil-basert biofacies, integrert sekvensstratigrafi, paleomiljøtolkninger, samt dinoflagellatcysters biogeografi og bruk som indikatorer på giftige algeoppblomstringer og eutrofiering.

Samarbeid

Gruppen samarbeider med fagmiljøer i Norge, i en rekke Europeiske land, samt i USA og Russland. Med støtte fra det Sveitsiske forskningsrådet (SNF) har vi nylig etablert et Europeisk forum for metodeutvikling med observatører fra USA og Japan.

Emneord: Mikropaleontologi
Publisert 16. feb. 2011 13:49 - Sist endret 2. nov. 2015 18:13

Kontakt

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter