Petroleumssystemer og bassengutvikling - utviklingsmiljø

Det globale energibehovet er raskt økende. Innen fremtidens energibehov er det nødvendig å dekke den materielle veksten som skal til for å sikre en internasjonal rettferdig fordeling og økonomisk vekst.

Petroleumssystemer og bassengutvikling er et Utviklingsmiljø utnevnt av MN-fakultetet som er en stor anerkjennelse av vår petroleumsforskning gjennom flere 10-år.

Til tross for at det i økende grad vil bli utviket fornybare energikilder, viser alle analyser at den globale energiforsyningen i flere titalls år fremover vil være basert på bruk av fossile brensler. Som en nasjon med store energiressurser, har Norge spesielle forutsetninger og et spesielt ansvar for å bidra til en helhetlig og bærekraftig utvikling av det totale energisystemet. Norsk petroleumsindustri er en viktig brikke i et slikt arbeid.

Norsk energiforvaltning generelt og petroleumsindustrien både nasjonalt og internasjonalt står foran store utfordringer i denne sammenhengen. Disse utfordringene er tredelt:

  1. Petroleumsressursene er begrensete og stadig vanskeligere tilgjengelige. Fremtidig petroleumsutforskning og -utvinning krever derfor stadig dypere forståelse av de grunnleggende geologiske prosessene og de kjemiske og fysiske betingelsene for dannelse og akkumulasjon av petroleum.
  2. Leting og produksjon må foregå på miljømessig akseptable måter.
  3. Norsk petroleumsindustri tar mål av seg til å konkurrere fullt ut på den internasjonale arenaen. I løpet av få år vil det føre til at hovedtyngden av den fremtidige petroleumsproduksjon vil foregå utenfor Norges grenser.

Alle disse forholdene krever at petroleumsindustrien støttes av innovative forskningsmiljøer som kan arbeide langsiktig og som har evne til å fremskaffe kunnskap om og grunnleggende forståelse av de geologiske prosessene som er av betydning for dannelse av petroleumsfelt. Samtidig må denne kunnskapen integreres med utvikling av ny metodikk for avbildning av reservoaret og resultatene av de dynamiske prosesser som er aktive under produksjon av petroleum

Gruppen for ”petroleumssystemer og bassengutvikling” tar mål av seg til å være en sentral leverandør av relevant kompetanse i denne sammenhengen.

Emneord: Petroleumsgeologi
Publisert 9. nov. 2010 13:54 - Sist endret 30. apr. 2014 09:56