Forskningsplan for 2007-2011

Forskningsplan for Gruppen for petroleumssystemer og bassengutvikling i perioden 2007 – 2012 vil være sterkt preget av to store, nyetablerte prosjekter (Rock Physics og PETROBAR). Disse prosjektene har begge en tidshorisont på 4 år, med oppstart i 2007. Prosjektene kommer til å legge beslag på betydelige deler av nøkkelforskernes forskningstid.

I tillegg studieres erosjons- og avsetningssystemer med utgangspunkt i mesozoisk til nåværende hevning av norsk fastland og tilhørende sedimentasjon på norsk kontinentalsokkel og tilsvarende prosesser i Pyreneene (Spania).

“Rock Physics” – prosjektet og relaterte aktiviteter

Bergarters fysiske egenskaper er kritiske i flere grener av petroleumsgeologien, som innen prediksjon av reservoaregenskaper, bassengmodellering, seismisk avbildning og tolkning, produksjonsgeologi og strukturgeologi og forkastningers påvirkning på reservoarkommunikasjon. Universitetet i Oslo forvalter en lang og til dels banebrytende tradisjon i studiet av kompaksjon og diagenese av sedimenter og disse prosessenes betydning for reservoarkvalitet.  Dette arbeidet har i de siste årene i økende grad inkludert fysiske eksperimenter innen bergmekanikk og jordmekanikk. Det eksperimentelle arbeidet gjennomføres i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI) hovedsakelig med støtte fra Norges forskningsråd, men også med betydelig støtte fra petroleumsindustrien. Fra 2007 vil Petromaks-prosjektet “Quantifying the Effects of Sediment Deposition, Compaction and Pore Fluid on Rock Properties and Seismic Signatures” innen fagfeltet “Rock Physics” stå sentralt. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Stanford University, Colorado School of Mines, Norges geotekniske institutt (NGI) og Universitetet i Bergen. Prosjektet har tiltrukket seg betydelig interesse fra petroleumsindustrien som også støtter prosjektet økonomisk.

En av prosjektets forskningsmålsettinger er å integrere resultatene fra eksperimentell kompaksjon av sedimenter med trender fra virkelige brønnlogger og å modellere den seismiske responsen av kompaksjonsprosesssene. Kompaksjonsstudiene konsentreres i stor grad om leirer og leirsteiner, men også karbonater inngår. I denne sammenhengen står simulering av kombinerte mekaniske og kjemiske kompaksjonsprosesser sentralt.

I sum forventes det at prosjektet vil bidra vesentlig til å utvikle broer mellom den pågående forskningen innen tradisjonelle felt som sedimentologi/diagenese, jord- og bergmekanikk, petrofysikk og geofysikk/seismikk. Det forventes også at det ligger et betydelig uutløst potensiale for videreutvikling av tverrfaglig forskning mellom disse fagfeltene.

”PETROBAR” – prosjektet

PetroBar-prosjektet (”Petroleum-related regional studies of the Barents Sea Region”) er et nyeteblert interdisiplinært forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og Statoil under Petromaks-programmet. En rekke norske og utenlandske akademiske institusjoner og institutter deltar foruten Institutt for geofag, UiO (Physics of Geological Processes (PGP) og Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, International Research Institute of Stavanger (IRIS); Norge geologiske undersøkelse (NGU); og Volcanic Basin Petroleum Research (VBPR). Data fra norsk og russisk side vil være tilgjengelige i studiet.

Det vitenskapelige hovedmålet for prosjektet er å øke forståelsen av grunnleggende, storskala prosesser som er aktive i utviklingen av sedimentasjonsbassenger, disse prosessenes betydning for utviklingen av de sedimentære bassengene i Barentshav-regionen og deres innflytelse på petroleumssystemene i området. Det fokuseres spesielt på de regionale tektoniske prosessene i studieområdet og sammenhengen mellom dype prosesser i jordskorpen og mantelen og de overflatenære effektene av disse.

Hovedproblemstillingene kan deles inn i følgende kategorier:
1) Detaljert kartlegging av sedimentasjonsbassengenes arkitektur og deres tilknytning til prosesser i de dype delene av jordskorpen og øvre mantel, og
2) studier av disse prosessene ved hjelp av numerisk modellering.

Disse studiene vil bli utført i flere nøkkelområder som er utvalgt med henblikk på forskjellige grunnleggende problemstillinger: Bassengintitiering og utvikling med spesielt fokus på det østlige og sørvestlige Barentshav, Arktisk magmatisme og Kenozoisk strukturering og hevning/erosjon.

Prosjektet har betydelige tverrfaglige og tverrinstitusjonelle elementer og det forventes at det blir utviklet ny forståelse og metodikk som vil ha prinsipiell betydning for forståelsen av bassengutvikling og tektono-magmatiske prosesser i slike bassenger.

Publisert 3. juli 2008 15:00 - Sist endret 15. mars 2011 08:39