CO2-lagring - SUCCESS-FME

CO2-håndtering er et sentralt og nødvendig tiltak for å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren ifølge det internasjonale energibyrået (IEA).

SUCCESS Centre - SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) utpekt av Norges forskningsråd i 2009.

Skisse over hvordan man kan tenke seg et CO2-lager i porøs sandstein forseglet av tette bergarter eller forkastning. Ill.: TA Thorsen.

Skisse over hvordan man kan tenke seg et CO2-lager i porøs sandstein forseglet av tette bergarter eller forkastning. Ill.: TA Thorsen.

Norge som nasjon, er langt framme i forhold til CO2-håndtering. Vi har en har sterkt teknologibaserte petroleumsindustri, og håndtert CO2 på norsk sokkel i mer enn 15 års med lagring på Sleipner-feltet og siden 2008 på Snøhvit-feltet. Dette til tross er det mangel på kunnskap og kompetanse til å etablere CO2-håndtering for å innfri nasjonale og internasjonale målsetninger.

CO2-håndtering består av flere trinn. Først fanges CO2 fra store utslippskilder som varmekraftverk baserte på fossilt brensel. Men også CO2-håndtering fra annen mer spredt liggende industri med betydelige utslipp som alt fra oljeraffeneri og petrokjemisk industri til papir- og sementindustri kan man tenke seg. Det vil da være behov for et mer omfattende innsamlings- og transportsystem av CO2 til en egnet geologisk struktur eller lageret. I lageret injiseres CO2 på flere hundre meter dyp ved høyt trykk og lagres permanent i tusenvis av år på en sikker måte.

Injeksjon av gass og væske, også CO2, i petroleumsreservoarer gjennomføres flere steder i dag for å opprettholde trykker og dermed produksjonen av hydrokarboner. Dette er nyttig erfaring å bygge videre på, men har bare begrenset verdi som klimatiltak. Blant annet kan det tenkes at CO2 vil kunne bli produsert.

Til tross for at man vet mye om petroleumsreservoarer og likhetene med CO2-lagre er store, er det store utfordringer knyttet til lagring av CO2 i geologiske strukturer. Vi mangler kunnskap om alt fra karakterisering og kvalitetssikring av nye lagre til forståelse av prosessene som styrer oppførselen til CO2 i ulike typer av slike lagre. Det er også behov for å utvikle metoder og verktøy for overvåkning av CO2-lagre under injeksjon og tiden etter. For å møte de kravene og internasjonale reguleringene som må til for at CO2-håndtering skal bli et full godt klimatiltak over tusener av år, er det stort behov for å utvikle overvåkning kunnskap om av CO2-lagre.

Den norske staten har fokus på CO2-håndtering, og bevilget forskningsmidler som disponeres av Norges forskningsråd for å utvikle ny kunnskap. I 2009 utpekte Norges forskningsråd Subsurface CO2 Storage - Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS) til ett av de to første Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). I senteret deltar Institutt for geofag.

Om SUCCESS

For mer informasjon om senteret, se SUCCESS - FME sin nettside.

Forskningssenteret for miljøvennlig energi er et samarbeid mellom forskningsmiljøene i Bergen og Oslo med kunnskap om CO2-lagring hvor instituttet har ansvaret for å koordinere aktiviteten blant partnerne i Oslo-området.

Senteret skal bidra til å finne gode og pålitelige måter å lagre CO2 på. Ulike lagringsmetoder skal evalueres, og oppførselen til CO2 ved injeksjon og lagring i reservoaret skal studeres.

Våre forskergrupper har lange erfaring fra petroleumsforskning og studier av geokjemiske reaksjoner mellom mineraler, vann og andre væsker og ulike gasser. Til senteret vil vi bidra med karakterisering av mulige CO2-lagre, geokjemiske og geomekaniske undersøkelser, modellering av strømning og reservoarer samt studier av forseglingsegenskaper i lagre.

For mer om relevant forskning ved instituttet, se også forskergruppene:

 

Emneord: CO2-lagring, SUCCESS-FME
Publisert 17. nov. 2010 16:04 - Sist endret 4. mai 2016 19:07