English version of this page

Integrated Earth System Education (iEarth) - Et nasjonalt konsortium

iEarth er et nasjonalt konsortium med mål om å utvikle den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Gjennom studentaktiv og læringsbasert praksis skal den neste generasjonen av geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden.

Globale miljøendringer og økende ressursbehov understreker den tette koblingen mellom vår moderne sivilisasjon og geovitenskapelig kunnskap. I Norge er denne koblingen særlig tydelig i skjæringspunktet mellom petroleumsnæringen og ambisjonen om å være verdensledende på miljøforvaltning. Fremtidens utfordringer krever derfor nytenkning rundt den moderne geoviterens rolle i samfunnet, og en tilsvarende nyorientering i geofagutdanningen vår.

Resultatet er iEarth (Centre for Integrated Earth Science Education), et nasjonalt nettverk bestående av geofaglige utdannings- og forskningsinstitusjoner ved UiB, UiO, UiT og UNIS, som sammen skal jobbe med å skape et fremtidsrettet og innovativt læringsmiljø. Sammen med studenter skal vi sette fokus på undervisningsmetoder, ny teknologi og en utdanning tilpasset et fremtidig arbeidsmarked.

Mål

For å oppnå dette har iEarth satt seg fem utviklingsområder;

 1. Forme fremtiden – å møte morgendagens samfunnsmessige utfordringer
  • Fokus på viktigheten av geovitenskapelig utdanning i møte med globale utfordringer.
 2. Studentenes læringsmiljø
  • Fokus på studentens læringsprosess og aktiv utvikling av deres generiske ferdigheter.
 3. Underviserens læringsmiljø
  • Fokus på å bygge en samarbeidende kultur innenfor undervisning og en evidensbasert læringspraksis.
 4. Feltlæring
  • Fokus på de unike mulighetene og utfordringene ved feltundervisning og integrasjon av felt i en koherent læringsprogresjon.
 5. Alumni og formidling
  • Fokus på å etablere en nær interaksjon mellom iEarth og potensielle arbeidsgivere i det private næringsliv og offentlig sektor

Samarbeid

Fokus for iEarth konsortiet er utdanning av studenter innen geovitenskap. Konsortiet er et nasjonalt samarbeid med partnere fra disse norske universitetene:

Studieprogrammer og emner

Målet med iEarth er å bidra til utvikling av studier på samarbeidende universiteter. Bidrag og aktiviteter vil bli annonsert når de er ferdigstilt og operative.

Et langsiktig mål for iEarth er å kvalifisere for SFU status:

«Ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU) innebærer en fokusert og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av utdanning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.» Hentet fra nokut.no.

Publisert 16. nov. 2018 14:53 - Sist endret 17. jan. 2020 15:50

Kontakt

Anders Mattias Lundmark, førsteamanuensis

Rie Hjørnegaard Malm, stipendiat