Atmosfærekjemi

Atmosfærekjemi omhandler produksjon, transport, fordeling og tap av bestandeler i troposfære og stratosfæren.

Modell over påvirkning på bakkenært ozon fra skogbranner i Hellas sommeren 2007. Simuleringer gjort med WRF-Chem. Ill: Øyvind Hodnebrog

Kort om

Den kjemiske sammensetningen av jordas atmosfære har blitt forandret av menneskelig aktivitet og disse forandringene kan ha innvirkning på menneskers helse og på økosystmet. Eksempler på slike forandringer er nedbrytning av stratosfærisk ozon, sur nedbør, og global oppvarming.

Innenfor faget atmosfærekjemi søker vi å finne hva som forårsaker problemene. For å kunne studere disse problemene brukes teoretiske nummeriske modeller.

Observasjoner av atmosfærens kjemiske komponenter er også viktig fordi de modellberegningene som gjøres blir sammenlignet med observasjonsdataene.

 

Emneord: Atmosfærekjemi
Publisert 26. jan. 2011 10:36 - Sist endret 24. mars 2015 16:25