Geografi

Geografi er et vidt begrep som både omhandler kultur og samfunn og den fysiske naturen rundt oss. Ved Institutt for geofag forskes og undervises det på den fysiske geografien, om landskapet rundt oss og hvordan naturkrefter former denne. Faget er også kalt naturgeografi.

Naturgeografi er læren om jordas naturmiljø, landformer og landformdannende prosesser. I naturgeografi blir det blant annet gjort studier av hvordan vann, isbreer og frost former landskapet. Til sammen kan disse prosessene forklare hvordan landformene har blitt til, men også hvordan klimaforholdene har påvirket prosessene gjennom den siste delen av jordas historie.

Ved Institutt for geofag er naturgeografiens forskning fokusert mot krysofæren, det vil si områder på kloden som preges av kaldt klima med snø, isbreer og permafrost som høyfjellet i Norge og polarområdene. Effekten av dagens og tidligere tiders klimaendringer er viktige spørsmål i vår forskning. Feltarbeid er viktig i vår forskning, men også overvåking, målinger og kartlegging ved hjelp av fjernmåling, satellittdata og geografiske informasjonssystemer (GIS) er viktige redskap.

Publisert 22. feb. 2011 15:01 - Sist endret 23. feb. 2022 10:10