Hydrologi

Hydrologi er læren om vannet på landjorda, - om elver, innsjøer, mark- og grunnvann, snø og is.

/geo/forskning/vi-forsker-pa/ferskvann-sno-og-is/index.htmlVannets kretsløp, eller den hydrologiske syklus, beskriver den kontinuerlige bevegelsen av vann over, på og under jordens overflate (Ill: 2009 NERC-CEH).

Hydrologene studerer vannets fysiske og kjemiske egenskaper, forekomst, fordeling og kretsløp i alle komponenter av den hydrologiske syklus.

Begrepet hydrologi stammer fra de greske ordene hydor som betyr 'vann' og logos 'lære’.

Ferskvann er en verdifull, men begrenset ressurs og tilgang til rent vann er et økende globalt problem. Sentrale tema innen hydrologi og vannressurser er forståelse og modellering av de fysiske og kjemiske prosesser som kontrollerer vannets forekomst og bevegelse som nedbør, fordampning, strømning i elver og under bakken, men også ekstreme hendelser som flom og tørke. Hydrologisk kunnskap er viktig når man skal vurdere effekten av menneskelig inngrep og klimaendringer på vannressursene og ekstremer.

Se også: Flom og tørke, Ferskvann, snø og is

Emneord: Hydrologi
Publisert 24. feb. 2011 17:47 - Sist endret 20. feb. 2013 16:35