Nytt nasjonalt kurs i geofarer

Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø samler krefter for å styrke norske geofagstudenters kompetanse innen geofarer. Et nytt nasjonalt kurs starter opp nå i høst.

UiB-studenter ser på skredet som gikk i Vassenden, Jølster, 30. juli 2019 sammen med representanter fra NVE. Foto: Mathilde B. Sørensen/UiB

UiB-studenter ser på skredet som gikk i Vassenden, Jølster, 30. juli 2019 sammen med representanter fra NVE. Foto: Mathilde B. Sørensen/UiB

Denne uken går startskuddet for et nytt, nasjonalt kurs i geofarer ved Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Kurset er utviklet i samarbeid med det nasjonale geofarerådet og iEarth Senter for fremragende utdanning, og vil undervises i parallell ved de tre institusjonene.

I alt har mer enn 50 studenter meldt seg på kurset Geofarer.

Vi ser et økende behov for kompetanse innen geofarer blant geovitere i Norge, og interessen for emnet blant studenter har økt kraftig de siste årene. Det har derfor vært naturlig å la geofarer være temaet for den nye, nasjonale satsingen.

Kurset har som mål å gi studenter på avansert bachelor- og tidlig masternivå en innføring i forskjellige typer geofarer, deres potensielle konsekvenser og hvordan de kan forebygges. Hovedfokuset vil være norske geofarer, men ekstreme hendelser fra andre deler av verden vil dras inn som eksempler.

Holistisk tilnærming

Kurset vil, i tillegg til å formidle kunnskap om de geologiske og fysiske prosesser som driver geofarer, også belyse hvordan samfunnet påvirkes av og kan håndtere geofarer, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre katastrofale hendelser. Det vil legges vekt på å bygge opp en forståelse for samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan dette samspillet kontrollerer de potensielle konsekvensene av en hendelse.

Hovedfokuset i kurset vil være på forskjellige typer skred, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd, der de geologiske og fysiske prosesser bak vil belyses sammen med mulige konsekvenser og metoder for å kvantifisere risiko. I tillegg diskuteres vekselvirkninger mellom forskjellige typer av geofarer, forebygging og håndtering av katastrofer samt kvantifisering og håndtering av usikkerheter.

Kurset er lagt opp som en rekke studentaktive undervisningsmoduler. Studentene vil tilegne seg en grunnleggende forståelse for modulens tematikk gjennom tekster, undervisningsvideoer og annet materiale, mens undervisningstiden vil brukes på løsning av praktiske problemstillinger i grupper.

Dessuten vil studentene jobbe med større prosjekter, blant annet vil de utvikle verktøy eller materialer for risikokommunikasjon for relevante geofarer.

Naturfarer, kvikkleire
Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta kommune 3. juni 2020. Foto: Louise M. Vick/UiT

For å få førstehånds kjennskap til aktuelle geofarer vil det gjennomføres en ekskursjon der studentene vil presenteres ulike geofarer (for eksempel flom og skred) samt forskjellige sikringstiltak, og vil få mulighet for selv å identifisere potensielle og tidligere hendelser i felt.

Mange bidragsytere

UiB og UiO vil avholde en felles ekskursjon på Vestlandet, mens UiT vil arrangere en egen ekskursjon i nærmiljøet.

Undervisningsmaterialene til kurset er utarbeidet av nasjonale eksperter innen de ulike geofarer. I tillegg til de tre vertsuniversiteter har Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges Geotekniske Institutt, Norges geologiske undesøkelse, NORCE og Universitetssenteret på Svalbard bidratt.

Utviklingsarbeidet er ledet av Mathilde B. Sørensen ved UiB, i samarbeid med Jose Cepeda og Karianne Lilleøren ved UiO og Louise Vick ved UiT.

Korona-pandemien har gjort det nødvendig å endre litt i planene for kurset, blant annet vil en del av undervisningen bli gjennomført digitalt. Med god tilrettelegging vil studentene ha like god mulighet for å samarbeide gjennom digitale kanaler.

Erfaringene som høstes vil kunne legge grunnlaget for en senere full integrasjon av kurset, slik at studenter ved de tre læresteder kan jobbe tett sammen i grupper på tvers av institusjonene.

Se også

Nytt BSc/MSc emne ved Institutt for geofag. Oppstart høst 2020.

Kurs i geofarer – et samarbeid mellom UiO, UiB og UiT.

Annet

iEarth – Centre for Integrated Earth Science Education

Av Mathilde Sørensen, UiB
Publisert 26. aug. 2020 09:58 - Sist endret 1. juli 2021 11:23