English version of this page

Geologi og geofysikk

Dramatiske fjellformasjoner i fjordlandskap på Svalbard, profilbilde for Seksjon for geologi og geofysikk; Institutt for geofag, UiO

Seksjon for geologi og geofysikk forsker og underviser innenfor fagområdene geologi og geofysikk, herunder petroleumsfag, mikropaleantologi, CO2 lagring, og miljøgeologi og flere andre fagområder. Seksjonen favner over flere forskergrupper.

Geologi

Gruppen forsker på dannelse, oppbygning, omvandling, samt dynamikk og deformasjon av bergartene på og i jordskorpen og de øvre delene av Jordens mantel. I forskning og undervisning er det utstrakt bruk av feltarbeid samt at det utføres mer laboratoriebaserte studier.

Mikropaleantologi

Mikropaleontologigruppen studerer variasjon i utbredelse og samfunnsstruktur hos mikrofossiler under ulike miljøforhold til forskjellige tider.

Miljøgeologi

Miljøgeologi er knyttet til en bærekrafig utnyttelse av jordens ressurser og samspill mellom mennesker og natur, og effekt av naturlige og menneskeskapte miljøendringer fra lokal til global-skala. Et sentralt forskningområde er CO2-håndtering. Vi deltar i FME-senteret Industry driven innovation for fast track CCS deployment – NCCS.

Mineraloppløsning og - vekst

Økt forståelse av naturlige og menneskeskapte kjemiske prosesser på jordas overflate og i berggrunnen krever tverrfaglig forskning på kjemiske- og komplekse koblede reaksjoner. Reaksjonene studeres ved hjelp av laboratorieforsøk og i teoretiske modeller basert på fysiske, geologiske, og kjemiske betraktninger.

Petroleumsgeofag

Gruppen forsker på geologiske prosesser og geofysiske analyseteknikker med betydning for petroleumsutforskning og –utvinning, ofte ved å utvikle ny, grunnleggende metodikk innen de relevante fagfeltene. En spesiell fokus er rettet på norsk kontinentalsokkel, men gruppen har også betydelig aktivitet med analyse av andre kontinentalsokler, kontinentalmarginer og fjellkjeder.

Petroleumssystemer og bassengutvikling

Det globale energibehovet er raskt økende. Innen fremtidens energibehov er det nødvendig å dekke den materielle veksten som skal til for å sikre en internasjonal rettferdig fordeling og økonomisk vekst.

Deltagelse i FME-sentre

Forskergruppen CO2 Storage/GEO og flere av våre forskere deltar i Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) for forskning for CO2 lagring i geologiske formasjoner.

Vi deltar i:
NCCS, 2016-2024
Deltok i:
SUCCESS, 2009-18

CO2 Storage, GEO – UiO

Følg oss på sosiale medier

Aktiviteter og aktuelt – G&G seksjonen