Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

Om prosjektet

Aphanomyces astaci er en spesialisert parasitt på Nord Amerikansk ferskvannskreps. Utilsiktet introduksjon av A. astaci til Europa resulterte i den dødelige sykdommen krepsepest (KP). Senere introduksjoner av nordamerikansk bærer kreps til Europa har akselerert spredningen av KP og ført til et konstant smittereservoar.

Europeisk ferskvannskreps er truet på grunn av KP, og krepsenæringen lider store økonomiske tap. I Norge er KP listet som en gruppe A sykdom, og innføring av bærerkreps er forbudt. Flere utbrudd av KP har utryddet mange norske populasjoner av edelkreps, og ulovlig introdusert bærerkreps har nylig blitt oppdaget.

Stadig flere bevis tilsier at KP overlever lenger enn tidligere antatt, noe som kompliserer gjenetablering av kreps. I 2005 eliminerte KP gjenintroduserte krepsebestander i to norske vassdrag. Nylig ba Fiskeri- og Kyst Departementet ansvarlige myndigheter om å utvikle en strategi for å bekjempe krepsepest og signalkreps i Norge. Hovedmålet med det foreslåtte prosjektet er å utvikle og bruke molekylære metoder for direkte påvisning av A. astaci i vann og miljø for å kunne

  1. undersøke økologien til A. astaci i ferskvannssystemer 
  2. utvikle raske, pålitelige og kostnadseffektive verktøy for forbedret overvåkning som vil fremme bærekraftig forvaltning og bruk av ferskvannskreps

Bedre overvåkning vil inkludere a) tidlig varsling av KP smitte, b) avsløring av ulovlig introdusert bærerkreps og c) erklæring av vann / vassdrag som smittefrie. Prosjektet vil videre undersøke overlevelse av KP i ferskvannshabitater og lete etter mekanismer for forlenget overlevelse. Metoder for å påvise høy- og lav virulente CP-genotyper vil bli utviklet i samarbeid med aktive prosjektpartnere. Prosjektet involverer samarbeid med ansette nasjonale og internasjonale institusjoner som vil sikre nødvendig kompetanse, sørge for relevante studieområder, og fremme bygging av forskningsnettverk.

Finansiering

  • Norsk Forskningsråd (NFR) forskningsmiddel nummer 183986
  • Norsk Veterinærinstitutt
  • Norsk institutt for naturforsnkning (NINA)
Publisert 13. apr. 2011 14:15 - Sist endret 7. apr. 2017 12:45