English version of this page

Forskningsetikk og tilhørende regelverk og rutiner

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

Kvalitetssystemet ved UiO skal bidra til at helsefaglig forskning planlegges, gjennomføres og rapporteres slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas.

Forskningsetikk

Forskningsetikk handler om god vitenskapelig praksis. Alle som forsker ved UiO skal ha en høy grad av bevissthet rundt etiske aspekter ved forskningen. UiO har et sterkt fokus på forskningsetikk og har utarbeidet egne systemer med rutiner for å ivareta dette.

 

Personvern i forskning

Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger elektronisk og som ikke er innenfor medisinsk eller helsefaglig forskning, skal meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Regelverk og retningslinjer for forskning

Regelverk og retningslinjer for UiOs forskning.

 

 

Overlapp mellom etikk og HMS

Å fjerne eller bytte ut farlige stoffer og prosesser står øverst på listen over tiltak for å verne arbeidstakerne mot risiko i forbindelse med arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer. Dette er også etikk, men beskrives under generell HMS

HMS

Instruks for kvalitetskrav ved medisinsk og helsefaglig forskning