Elevøvelser

På denne siden finner du elevøvelser som vi har brukt på kurs i etter- og videreutdanning av lærere, og på kurs for lektorstudenter. Noen av elevøvelsene har vi laget selv, andre har vi hentet fra andre kilder.

Øvelsene er sorter under kompetansemål for naturfag etter 10. årstrinn, etter Vg 1, Biologi 1 og Biologi 2. Noen av øvelsene kan passe på flere av trinnene og er derfor ført opp flere ganger.

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

Kropp og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

Fenomener og stoffer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

 

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram

Bærekraftig utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon

 

Ernæring og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

Bioteknologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

Biologi 1

Den unge biologen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane
  • observere og namngje nokre vanlege artar frå ulike biotopar og samanlikne dei med omsyn til fellestrekk og variasjon ved å bruke kunnskapar frå systematikk

 

Cellebiologi

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 

Fysiologien til mennesket

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 

Funksjon og tilpassing

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • forklare korleis opptak og transport av vatn og oppløyste stoff skjer hos planter, og diskutere kva slag tilpassing planter kan ha til ulike levevilkår
  • drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter

 

Biologi 2

Den unge biologen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 

Energiomsetning

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 

Genetikk

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 

Bioteknologi

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 

Økologi

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 

Evolusjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • forklare korleis den genetiske samansetjinga i populasjonar blir endra gjennom mutasjonar, naturleg seleksjon, genetisk drift, genflyt, horisontal genoverføring og endring av kromosomtal
  • forklare korleis molekylærbiologi og genteknikkar gjev oss ny kunnskap om opphavet til artar og utviklinga av slektskapstre