Tidligere kurs (før 2020)

Her finner du en liste over tidligere etterutdanningskurs som har blitt holdt av Skolelaboratoriet for biologi. 

Se også gjerne på videreutdanningskurset NAT2020V - Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11 som tidligere ble holdt på Universitetet i Oslo. Dette kurset har blitt erstattet med nettkurs i både kjemi og biologi. 

Publisert 11. sep. 2018 13:11

Tilbakemelding fra dere lærere viser at evolusjon kan være vanskelig å illustrere gjennom forsøk og demonstrasjoner, og på forespørsel om hvilke temaer dere ønsker etterutdanningskurs i står evolusjon høyt. Høsten 2018 hadde vi et dagskurs i evolusjon som ble fullt og flere har ønsket at vi skulle sette det opp på nytt. Nytt kurs er derfor satt opp i januar!

På dette kurset skal vi se nærmere på vanlige misoppfatninger blant elever og diskutere hvordan vi kan avdekke og rette opp i disse. Vi skal også jobbe med ulike aktiviteter på naturlig seleksjon og artsdannelse som kan gjennomføres med elever.

Publisert 22. juni 2017 13:18

Fotosyntese og celleånding er antakelig de aller viktigste biokjemiske prosessene vi kjenner til og er helt avgjørende for alt liv å jorda. I dette kurset presenterer vi en rekke enkle forsøk som kan benyttes i undervisningen. Forsøkene vil bli satt i sammenheng med karbonets kretsløp som i sin tur er et veldig viktig kretsøp med tanke på klimaendringene.

Kurset passer også for lærere som underviser i naturfag 8.-11. trinn samt biologi 2. Kurset passer også for lærere som underviser naturfag på 5.-7. trinn og som er nysgjerrig på å kjenne mer til disse prosessene. Flere av forsøkene kan fint benyttes på barnetrinnet.

Publisert 10. jan. 2017 15:32

Vi ønsker å teste ut tre undervisningsopplegg sammen med lærere og tilbyr gratis dagkurs.

«Utforskende undervisning handler om å få elevene til å undre seg, reflektere, sette ord på egne tanker, lese for å finne svar og gjøre praktiske undersøkelser»

Publisert 1. juli 2016 11:35

Mange lærere melder tilbake til oss at de ønsker et kurs i tradisjonell feltmetodikk. Mange ønsker også å lære mer om hvordan håndtere manglende artskunnskap når man skal ut i felt med elever. Vi holder derfor denne høsten et en-dags kurs i feltarbeid knyttet til naturfaget på 8.-11. trinn.

Kurset passer for naturfaglærere med liten/ingen felterfaring. På kurset anvender vi ulike metoder for innsamling av biologisk materiale, og vi gjør ulike abiotiske målinger. Feltarbeidet utføres i granskog, på hogstflate og i ferskvann. Siste del av dagen brukes inne til å systematisere funnene fra feltarbeidet, og vi arbeider med ulike måter å presentere funnene på.

Publisert 1. juli 2016 11:34

Mange skoler rundt om i landet har gått til innkjøp av utstyr til å kjøre gelelektroforese, men tilbakemeldinger fra flere lærere som er på våre kurs tyder på at utstyret ofte blir lite brukt. Det kan skyldes mange ulike faktorer, som manglende økonomi til innkjøp av reagenser og løsninger eller manglende kunnskap om bruk av utstyret. Vi holder derfor et brukerkurs i gel-elektroforese der du enten kan ta med eget utstyr eller låne hos oss.

På kurset skal du få lage egne løsninger, kjøre gel med både DNA og konditorfarger og lære deg å håndtere utstyret slik at du blir trygg på å ta det med deg tilbake til klasserommet.

Publisert 22. juni 2016 21:20

Mediene bugner av ulike temaer knyttet til immunologi og immunsystemet; fra utvikling av vaksiner, diagnostisering av sykdommer, påvisning av graviditet til hvordan detektere doping. For å forstå hva som ligger bak trenger vi en solid forståelse av immunsystemets molekylære mekanismer. Videre er det nødvendig med en forståelse for hvordan vi gjennom flere 10-talls år med forskning har kunnet utnytte immunforsvarets spesifisitet til vår fordel innen både terapi og medisinsk diagnostikk.

Publisert 22. juni 2016 20:48

Fagtekster i biologi inneholder mange elementer som elevene må jobbe med for å mestre.  Gjennom systematisk bruk av praktisk arbeid kan vi trene elevene på ulike elementer, som tabeller og grafer og å diskutere. Samtidig kan de oppnå bedre forståelse for forsøksoppsett og kildebruk. Ved å velge pensumrelevante forsøk dekker vi også kompetansemål i læreplanen, og trener elevene mot en eventuell skriftlig eksamen.

På kurset skal vi gjøre flere forsøk som er godt egnet for å få elevene til å tenke systematisk når det gjelder datainnsamling og forsøksoppsett. Øvelsene er valgt slik at elevene får mulighet til å samle mye data på kort tid. Med utgangspunkt i de praktiske øvelsene skal vi presentere en tabell med vurderingskriterier. Tabellen er utviklet til kurset, og er hensiktsmessig å anvende for å få elevene til å bli mer systematiske i sitt laboratoriearbeid og i sin rapportskriving. Vi skal også bruke tabellen til å vurdere elevarbeider.

Kurset er spesielt tilpasset biologi 1 og biologi 2, men kan være aktuelt for lærere som underviser i naturfag Vg1

Publisert 23. mai 2016 15:35

Naturfagsenteret og miljølære.no har også i år en kampanje der alle barn og unge inviteres til å fotojakte på fremmede arter i sitt nærmiljø. Fremmede arter i Norge øker i antall og utgjør en reel trussel mot biomangfoldet.

Men hva er en fremmed art? Og hvordan skal vi vite hva som er fremmede arter, eller hagerømlinger? Hvordan truer dette biomangfoldet i Oslo og Akershus? 

Sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Naturfagsenteret og skolelaboratoriet i Realfag ved Universitetet i Bergen holder vi et halvdagskurs i fremmede arter. 

Torsdag 9. juni kl 12-15 

Kristine Bonnevies hus rom nummer 1214 (Skolelaboratoriets møterom)

Informasjon om hagerømlinger i Oslo og Akershus fra Fylkesmannen:

Hagerømlinger

 

Publisert 18. feb. 2016 16:00

Fagtekster i biologi inneholder mange elementer som elevene må jobbe med for å mestre.  Gjennom systematisk bruk av praktisk arbeid kan vi trene elevene på ulike elementer, som tabeller og grafer og å diskutere. Samtidig kan de oppnå bedre forståelse for forsøksoppsett og kildebruk. Ved å velge pensumrelevante forsøk dekker vi også kompetansemål i læreplanen, og trener elevene mot en eventuell skriftlig eksamen.

På kurset skal vi gjøre flere forsøk som er godt egnet for å få elevene til å tenke systematisk når det gjelder datainnsamling og forsøksoppsett. Øvelsene er valgt slik at elevene får mulighet til å samle mye data på kort tid. Med utgangspunkt i de praktiske øvelsene skal vi presentere en tabell med vurderingskriterier. Tabellen er utviklet til kurset, og er hensiktsmessig å anvende for å få elevene til å bli mer systematiske i sitt laboratoriearbeid og i sin rapportskriving. Vi skal også bruke tabellen til å vurdere elevarbeider.

Kurset er spesielt tilpasset biologi 1 og biologi 2, men kan være aktuelt for lærere som underviser i naturfag Vg1

Publisert 27. nov. 2015 12:29

Naturfagsenteret og miljølære.no har i disse dager en kampanje der alle barn og unge inviteres til å fotojakte på fremmede arter i sitt nærmiljø. Fremmede arter i Norge øker i antall og utgjør en reel trussel mot biomangfoldet.

Men hva er en fremmed art? Og hvordan skal vi vite hva som er fremmede arter, eller hagerømlinger? Hvordan truer dette biomangfoldet i Oslo og Akershus? 

Sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og skolelaboratoriet i Realfag ved Universitetet i Bergen holder vi et halvdagskurs i fremmede arter. 

Onsdag 3. juni kl 12-15 

Kristine Bonnevies hus rom nummer 1214 (Skolelaboratoriets møterom)

Informasjon om hagerømlinger i Oslo og Akershus fra Fylkesmannen:

Hagerømlinger

 

Publisert 30. okt. 2015 14:39

Læreplanen i Biologi 2 har et eget hovedmål på evolusjon. Tilbakemelding fra lærere viser at evolusjon kan være vanskelig å illustrere gjennom forsøk og demonstrasjoner. På dette kurset skal vi vha PCR se på slektskap mellom ulike plantearter og bygge slektskapstrær. Vi skal også gjøre noen enkle forsøk du kan gjøre med elever innen genetisk drift samt naturlig seleksjon.

Publisert 28. aug. 2014 13:04

Å skrive tekster i biologi kan være utfordrende for både lærer og elever, og til eksamen i Bi2 opplever mange at det er vanskelig å forberede elevene på en god måte. Hva betyr for eksempel  "drøft" og "beskriv" og hva kreves det av elevene til eksamen? Hvordan kan vi bidra til å heve elevene?

Publisert 28. aug. 2014 13:03

Cellens struktur og funksjon kan være vanskelig for elever å forstå. I dette kurset legger vi opp til å gjøre enkle forsøk i cellebiologi og mikroskopi som passer godt inn i læreplanene både for naturfag på ungdomstrinnet og biologi på videregående.