Undervisningsfilmer knyttet til felt

I tre ulike filmer blir du tatt med til ulike biotoper og økosystemer fra sjø til fjell. Dette er filmer som ble produsert for Skolelaboratoriet for biologi i 2002. Filmene som var produsert på VHS video, ble nylig digitalisert og gjort tilgjengelig her hos oss. Filmene har god kvalitet og egner seg godt til forberedelser og/eller etterarbeid knyttet til feltundervisning både i narurfag Vg1, biologi 1 og biologi 2.

 

Faglig ansvarlig: Professor Frans Emil Wielgolaski og forsker Arild Gautestad

Produksjon: Arve Nordland og Yvonne Pettrém

Del 1

 

Strandkant

I del 1 av denne programserien får vi et innblikk i både biologi og økologi knyttet til naturen i og ved fjæresonen ved sjøen. Vi ser på hvordan ulike planter og dyr er tilpasset dette til dels krevende miljøet, og besøker ulike biotoper og gradienter som gir vekslende levevilkår for organismene

Målgruppe: Naturfag, biologi 1 og biologi 2

Del 2

 

Åkerkant, løvskog, innsjø og myr

I del 2 tar vi først en nærmere titt på planter og dyr vi finner i tilknytning til en åkerkant. Deretter beveger vi oss inn i løvskogen, som vi ofte finner i nærheten av åkerlandskap, og gir en kort introduksjon til både organismer, fotosyntese og eksempler på næringsnett vi finner her. Fra løvskogen tar vi turen videre til ferskvann, og ser blant annet på planters ulike livsformer. I tilknytning til et myrtjern finner vi en rekke virvelløe dyr, både kjente og mindre kjente arter.

Målgruppe: Naturfag, biologi 1 og biologi 2

Del 3

 

Barskog og fjellbjørkeskog

I del 3 besøker vi barskogen, hvor vi ser hvordan vegetasjonen i skogbunnen forteller mye om nærings- og lysforhold. Forskjeller mellom granskog og furuskog belyses, og vi gir også et innblikk i dyre- og plantelivet på et hogstfelt. Til slutt forflytter vi oss til fjellbjørkeskogen, og ser på likhetstrekk med granskogsamfunnet i lavereliggende strøk.

Målgruppe: Naturfag, biologi 1 og biologi 2