Eukaryot

Eukaryot (gr. eu - normal, god, ekte; karyon - kjerne, nøtt), flertall eukaryoter . Cellen(e) hos eukaryoter har celleorganeller omgitt av membraner. Cellekjernen er omgitt av membraner og inneholder kromosomer med DNA og protein. En eukaryot celle har ekte cellekjerne i motsetning til en prokaryot. Eukaryotene hører med til domene Eukaryota (Eukarya). Eukaryotene kan være encellet eller flercellet.

Eukaryotene utgjør et lite antall av organismene på Jorden, men er større, og i biomasse utgjør de ca. halvparten, Den eukaryote celle er utviklet ved primær og sekundær endosymbiose. Eukaryotene er ofte flercellete organismer, men kan være encellete. Kjernedelingen skjer ved mitose, eller reduksjonsdeling (meiose) i produksjonen av gameter. Organeller er mitokondrier som utfører cellerespirasjon,  og plantene har plastider f.eks. kloroplaster som utfører fotosyntese. Peroksysomer, glyoksysomer, vakuoler, endoplasmatisk retikulum, Golgiapparat og andre organeller, samt cytoskjelett som kan finnes i en eukaryot celle.

Omfatter alt liv unntatt de to andre domenene arkebakteriene (Archaebacteria) og de ekte bakteriene (Eubacteria) som danner Procaryota. Hvis eukaryotene har flageller eller cilier inneholder disse 9 + 2 karakteristisk ordnete mikrotubuli. Kromosomene hos eukaryoter har diskontinuerlige splittede gener med ikke-kodende introner og mange repeterte sekvenser. Eukaryotene har seksualsystem med to seksualpartnere, ofte i form avhann og hunn. Veksling mellom haploide og diploide former. De fleste eukartyoer er aerobe og organo-hetero-kjemotrofe eller foto-lito-autotrofe. Membranene hos eukaryoter inneholder steroler som er stive flate molekyler som stabiliserer membranene.

Monofyletiske grupper hos eukaryotene

Eukaryoter
Tre riker
Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 18. des. 2020 10:40