Henrys lov

Henrys lov - For tynne løsninger vil mengden gass som løses i et gitt volum væske ved konstant temperatur være proporsjonal med partialtrykket til gassen over væsken.

Løseligheten av en gass i væske vil avhenge av:

1) Partialtrykket til gassen og løsligheten øker med økende trykk.

2) Temperaturen til løsningsmiddelet og løseligheten minsker med økende temperatur.

3) Hvor mye salt det er løst i væsken. Løseligheten minsker med økende saltinnhold.

4) Absorbsjonskoeffisienten til gassen.

Løseligheten av karbondioksid i vann påvirkes av pH. Løseligheten av oksygen er større i forhold til karbondioksid ved økende temperatur. Partialtrykket til en gass over løsningen (pgass) er proporsjonal med molbrøken til gassen i løsningen (Cgass)

Partialtrykk

hvor kgass er løselighetskoeffisienten til gassen.

Molbrøken til gassen i løsningen er gitt ved:

Molbrøken

hvor ngass er antall mol gass som er løst i væsken, nvann er antall mol vann og ni er antall mol andre løste stoffer i vannet. For enkelhets skyld kan vi anta at antall mol vann er mye større enn antall mol gass og andre stoffer som er løst i vannet (nvann>> (ngass + ni). Molbrøken forenkles da til

Forenklet molbrøk

Derved kan mengden gass som er løst i væsken (ngass) beregnes ut fra ligningen:

Henrys lov

Ved 20oC er løselighetskoeffisientene for nitrogen 8.29 ·10-9Pa, for oksygen 4.19 Pa·10-9 Pa og karbondioksid 0.144·10-9Pa.

Gass

 

KH (25oC) μmol l-1 Pa-1

O2

1.2438·10-2

O3

9.2794·10-2

NO

1.8756·10-2

CH4

1.2734·10-2

CO2/HCO3

3.3465·10-2

NH3

5.6269·10-2

Det finnes mange forskjellige utgaver av konstanter i Henrys lov.

I tabellen er noen av dem.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 27. aug. 2019 08:33