Experiences by former master students

Three previous master students have written a few words about their experiences as a master student in the BMI group.

Torkil Vederhus

Torkil Vederhus, finished in June 2013

"Jeg valgte bioinformatikk litt i blinde etter anbefaling fra en kompis. Det viste seg å være et veldig godt valg. Masteroppgavene gruppa tilbyr gir en mulighet til å bidra med det du lærer i informatikkemner i et forskningsfelt som utvikler seg kjapt. Du får faktisk bidratt!

Veilederne er i toppsjiktet, deres fokus på struktur og gode arbeidsmetoder gjorde at jeg lærte mer enn bare bioinformatikk. På jobbintervjuer har flere blitt imponerte over at man i en masteroppgave på informatikk kan lære om å forholde seg til brukere/kunder(biologer), samt å jobbe strukturert i prosjekter hvor mange bidrar. Uansett om du vil rett ut i næringslivet eller vurderer en forskningskarriere er dette fagmiljøet for deg.

Hvis du har noen spørsmål rundt hvordan det er å være student på bioinformatikk er det bare å sende en mail til torkilv@gmail.com"

 

English translation:

I chose bioinformatics a bit in the dark after a recommendation from a friend. It proved to be a very good choice. The master's theses offered by the group provide an opportunity to contribute with what you learn in computer science courses to a research field that is evolving quickly. You actually get to contribute!

The supervisors are in the top tier; their focus on structure and good working habits ensured that I learned more than just bioinformatics. In job interviews several people have been impressed by the fact that one through a master's thesis in computer science can learn to relate to users / customers (biologists), and to work structured in projects where many contribute. Whether you want to go right out in the business world or are considering a research career, this research group is for you.

If you have any questions about what it's like to be a student of bioinformatics, simply send an email to torkilv@gmail.com

 

 


 

Tobias G. Waaler

Tobias G. Waaler, finished in June 2013

"Bioinformatikk var for meg helt ukjent og jeg hadde aldri hatt noen interesse for biologi. Men når jeg hørte om forslagene denne forskningsgruppa hadde til masteroppgaver ble jeg overrasket: her er det virkelig interessante problemer! Enten du vil programmere, tenke, regne, lese eller skrive har denne gruppa noe for deg.

Miljøet i etasjen er usedvanlig godt og inkluderende. Du blir en del av forskningsgruppa og får innblikk i alt som foregår. Veilederne er dedikerte og prioriterer studentene høyt. 

Hvis du ikke har vurdert å skrive masteroppgave innen bioinformatikk må du gjøre det nå."

 

English translation:

Bioinformatics was completely unknown to me and I had never had any interest in biology. But I was surprised when I heard about the master's projects proposals from this research group: there are some really interesting problems here! Whether you want to program, think, calculate, read or write, this group is for you.

The environment in the floor is exceptional and inclusive. You become part of the research team and gain an insight into everything that goes on. The supervisors are dedicated and have a high priority for the students.

If you have not considered a master's project in bioinformatics you have to do it now.

 


 

Matias Holte, finished in March 2013

"Kjære masterstudent!

Om du ikke har funnet en oppgave ennå, vil jeg anbefale å ta en tur opp til bioinformatikk. Når jeg skrev masteroppgaven her, ble vi fulgt opp på en veldig god måte. Hver uke hadde vi et fellesmøte med alle masterstudentene og veiledere. På møtet kunne hver enkelt fortelle om framgangen og eventuelle problemer, og dermed få hjelp tidlig, uten å måtte stange hodet i veggen i mange uker.

Selv skrev jeg om algoritmer i bioinformatikk, og til tross for at jeg ikke har noen biologibakgrunn i det hele tatt, klarte jeg meg helt fint, med litt hjelp av veileder.

Jeg var også veldig fornøyd med det sosiale miljøet i etasjen, både med andre masterstudenter og med ansatte. Nærheten gjorde det lettere å spørre andre om hjelp.

Lykke til med å finne oppgave!"

 

English translation:

Dear master student!

If you have not found a project yet, I will recommend taking a trip up to bioinformatics. When I wrote the thesis here, we were followed up in a very good manner. Every week we had a meeting with all graduate students and supervisors. At the meeting each one of us could tell about the progress and any problems, and thus get help early, without hitting your head against the wall for weeks.

Although I wrote about algorithms in bioinformatics, and in spite of that I have no biology background at all, I did fine with a little help from the supervisor.

I was also very pleased with the social environment in the floor, both with other graduate students and the staff. The proximity made ​​it easier to ask others for help.

Good luck with finding a project!

Published Sep. 13, 2013 4:46 PM - Last modified Oct. 19, 2017 4:11 PM