Prøveforelesning: Tore Ulversøy

Siv.Ing. Tore Ulversøy ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Applications of Distributed Architectures in Software Defined Radio and Dynamic Spectrum Access"

Tid og sted for disputasen

Seminarrom C (3437), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23D

For mer informasjon

Avhandlingen gir en bred analyse av status og gjenværende utfordringer for programvare-definert radio. Programvare-definert radio kan gi miljøbesparelser ved at radiokommunikasjonsenheter kan oppgraderes med nye kommunikasjonsstandarder som applikasjoner, i stedet for at enhetene blir byttet ut. Avhandlingen analyserer spesielt prosesseringseffektivitet for programvare-definert radio som benytter den dominerende arkitekturen ”Software Communications Architecture”, og viser hvordan denne prosesseringseffektiviteten kan økes.

Programvare-definert radio gir også radiokommunikasjonsenheter muligheter til mer dynamisk tilpasning til tilgjengelige frekvensressurser. Avhandlingen foreslår arkitekturer og algoritmer for slik dynamisk deling av frekvensressurser mellom forskjellige radiokommunikasjonssystemer. Dynamisk deling av frekvensressurser vil kunne gi lavere-kostnads mobile datatjenester samt bidra til radiosystemer som tilpasser seg det lokale radio-spektrumsmiljøet, eksempelvis i fredsbevarende operasjoner.

Forskningsmetodene som er benyttet er hovedsaklig datamaskin-simuleringer og målinger på eksempel-implementasjoner. Arbeidet er utført ved Universitetssenteret på Kjeller (UniK) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Arbeidet er finansiert av FFI.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Published Mar. 16, 2011 8:19 PM - Last modified Mar. 25, 2014 10:53 AM