Forskningssentre og satsinger

SIMULA

Simula research laboratory AS (Simula) ble etablert på Fornebu i 2001  basert på tre forskningsaktiviteter ved Institutt for informatikk  (Ifi). Siden starten har Simula utviklet seg til forskningsinstitusjon  som leverer forskning på meget høyt internasjonalt nivå. Simula er Ifis mest betydningsfulle samarbeidspartner, både inne forskning og  utdanning.

UNIK

UNIversitetsstudiene på Kjeller (UNIK) ble etablert av Universitetet i  Oslo og NTNU i 1987 for utvikling av forsknings- og  utdanningssamarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller. Institutt  for informatikk har over mange år hatt et omfattende samarbeid med  UNIK innen utdanning, og vi har i løpet av de siste utviklet viktige  samarbeidsrelasjoner innen forskning.

Senter for forskningsdrevet innovasjon

SFI-ordningen er iverksatt av Norges forskningsråd og skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

  • Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) vil utvikle nye teknologier for å identifisere og behandle relevant informasjon fra den store og økende mengden digitale data ("big data") som er tilgjengelig. Forskningen i senteret vil bygge på og utnytte teknologiske nyvinninger innenfor blant annet tungregning og skyteknologi. Vertsinstitusjonen Universitetet i Oslo (Institutt for informatikk) og senteret ledes av professor Arild Waaler.
  • Centre for Connected Care - Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations skal etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft og ansvar for egen helse. GI-gruppen deltar.
  • Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries skal etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass. Senteret fokuserer på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner. DSB-gruppen deltar.
  • Big Insight, Statistics for the knowledge economy skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske metoder og verktøy for håndtering og sammenstilling av store og komplekse datasett ("big data") for privat og offentlig sektor. BMI-gruppen deltar.
  • Statistics for innovation (SFI2) skal gjøre moderne statistikk til et redskap for utvikling av konkurransedyktige tjenester og produkter innen ulike næringer som finans, marin, petroleum og helse. Vertsinstitusjon er Norsk regnesentral, med MN-fakultetet UiO, Norges teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Havforskningsinstituttet som forskningspartnere, og med ti bedriftspartnere. SFI2 ble opprettet i 2007 og ledes av professor Arnoldo Frigessi
  • Information access disruption (iAd)  er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som ledes av Microsoft Development Centre Norway (tidligere Fast Search & transfer) der Institutt for informatikk,  i samarbeid med Simula research laboratory, deltar med forskningsaktiviteter for utvikling av systemstøtte for søkemetoder og informasjonshåndering innen søkesystemer. Vi arbeder også med søk i multimedia informasjon med vekt på søk i videostrømmer. Andre partnere i prosjektet er Accenture, Universitetet i Tromsø, NTNU, University of Dublin and Cornell University. Senteret ledes av Bjørn Olstad.

Sentre for fremragende forskning

SFF er en ordning iverksatt av Norges forskningsråd. Ordningen skal stimulere norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå og har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning.

  • Senter for matematikk for anvendelser (CMA) er et tverrfaglig senter med hovedvekt på matematikk og informatikk, men også med innslag av fysikk, astrofysikk og økonomi. Senterets visjon er å utnytte effektivt samspillet mellom teori, beregninger og anvendelser for å utvikle moderne matematikk. CMA ble opprettet i 2003, og senterleder er professor Ragnar Winther.
  • Centre for Biomedical Computing (CBC) ved Simula Research Laboratory har deltakere fra Simula Research Laboratory og MN-fakultetet UiO og har i tillegg flere norske og internasjonale samarbeidspartnere. Senterets målsetting er å utvikle matematiske metoder og programvare for bl.a. å simulere strømninger i kroppen. CBC ble opprettet i 2007, og senterleder er professor Hans Petter Langtangen ved Simula Research Laboratory.
  • Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN) som driver molekylærbiologisk og nevrologisk forskning. Senteret har som målsetning å bli et ledende miljø på verdensbasis i forskning på mekanismer for DNA-reparasjon og vedlikehold av gener for å forebygge nevrologiske sykdommer og aldring av hjernen. CMBN ble opprettet i 2003 og til senteret ligger også et Nordisk senter for fremragende forskning Research in Water Imbalanced Related Disorders. Senterleder er Tone Tønjum.
  • Senter for kreftbiomedisin (CCB) er et samarbeid mellom grunnforskere i cellebiologi og translasjonsforskere som analyserer svulstmateriale for å finne ut hvilket gen som kan være ansvarlig for den krefttypen pasienten har fått. I tillegg deltar statistikere for å håndtere de store mengdene datamaterialet som ligger til grunn for forskningen. CCB ble opprettet i 2007 og senterleder er Harald A. Stenmark.