Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap er entreprenørskap anvendt på sosiale eller samfunnsmessige utfordringer og problemer. Feltet har vunnet stor oppmerksomhet internasjonalt de siste ti årene. Vil du studere sosialt entreprenørskap har UiO studieprogrammet Sosialt entreprenørskap  kan ta ved siden av normert studieløp.

Sosialt entreprenørskap innebærer å bygge organisasjoner eller strukturer for å løse samfunnsproblemer på en varig og bærekraftig måte. Ofte betyr det å sette nye standarder. Sosiale entreprenører arbeider innenfor en rekke områder, som helse, utdannelse, fattigdom, miljø og klima og menneskerettigheter.

Det primære målet med sosialt entreprenørskap er sosial verdiskaping, ikke profittmaksimering. Inntektsgenerering er imidlertid ofte et viktig delmål, eller kanskje heller en nødvendig aktivitet og strategi for å oppnå hovedmålet. Et eventuelt overskudd vil som regel reinvesteres for å fremme formålet. Sosiale entreprenører kjennetegnes ofte av at de er markedsorienterte og målbevisste. Det sies gjerne at de bruker forretningsmessige metoder og verktøy for å nå sine mål. Videre har de fokus på å måle og dokumentere resultater.

Det finnes mange ulike former for sosialt entreprenørskap, og det er utfordrende å sette grensene for hva som faller innenfor og utenfor begrepet. Sosialt entreprenørskap kan ikke kategoriseres etter valgt selskapsform eller finansieringsmodell.  Noen sosiale entreprenører baserer seg på donasjoner og tilskudd, mens andre har en egen inntjening som finansierer driften. De kan være organisert som stiftelser, foreninger, ideelle organisasjoner eller som vanlige bedrifter. Følgende fellestrekk går likevel igjen i beskrivelsen av sosialt entreprenørskap:

  • Sosialt fokus: Det primære målet er å løse sosiale utfordringer eller problemer i samfunnet
  • Entreprenørskap: Det innebærer som regel etablering av nye virksomheter   eller aktiviteter, og skaper varige strukturer
  • Innovasjon: Metodene og løsningene representerer noe nytt i forhold til det man har gjort før
  • Markedsorientering og fokus på egen inntjening og salg for å oppnå økonomisk bærekraft
  • Høy grad av involvering av målgruppene: Sosiale entreprenører er ofte svært lydhøre ovenfor målgruppens behov
  • Endringsagenter: De er frontløpere for sosial forandring i samfunnet
     

Fenomenet sosialt entreprenørskap ikke er nytt, men den store oppmerksomheten rundt temaet er det. Det har skjedd en stor økning i antall sosiale entreprenører og deres organisasjoner, og de har blitt mer synlige. Sektoren preges av økende profesjonalisering og globalisering. I tillegg til de sosiale entreprenørene selv, er det en rekke andre grupperinger som arbeider for sosial forandring ved hjelp av profesjonalitet, kompetanse og konkurransekraft. Et eksempel er venture filantropene, som kombinerer finansiell støtte med kompetansetilførsel innenfor strategi, prosjektstyring, ledelses- og organisasjonsutvikling. Internasjonalt har utviklingen av feltet sosialt entreprenørskap i stor grad vært drevet av store organisasjoner hvis primære formål er å støtte sosiale entreprenører, skape oppmerksomhet og fremme kunnskap om sosialt entreprenørskap. Eksempler på disse organisasjonene er Ashoka, The Schwab Foundation og The Skoll Foundation.

Innenfor akademia er sosialt entreprenørskap relativt nytt som forskningsområde, men også det er i stor utvikling. Utdannelser og kurs i sosialt entreprenørskap etterspørres av  studenter over hele verden og de aller fleste store anerkjente universiteter tilbyr utdanning i sosialt entreprenørskap, fra bachelor til MBA-nivå.

Et av de sentrale temaene innenfor sosialt entreprenørskap er hvordan man kan skalere de gode modellene og løsningene slik at de når flere og skaper endringer i større skala. “Going to scale” og “maximizing social impact” er sentrale begreper. Skalering kan skje ved at bedriften eller organisasjonen vokser, men også ved at man søker å gjennomføre endringer på andre måter, f.eks ved å prøve å få andre organisasjoner til å overta og implementere løsningene. 

Stipendiat Eline Synneva Lorentzen Ingstad forsker på sosialt entreprenørskap. 

Her finner du en liste med eksempler på sosialt entreprenørskap.

Av Eline Lorentzen Ingstad
Publisert 26. feb. 2018 20:20 - Sist endret 28. feb. 2018 15:16