Nedgang i søkere sammenlignet med toppåret 2020

Tallene fra Samordna opptak viser en nedgang på 13 prosent i antall førstevalgsøkere på bachelorprogrammene og årsenheten i informatikk, sammenlignet med 2020. Dette betyr at søkertallene er tilbake på omtrent samme nivå som 2019.  

 Siden vi ser at dette gjelder flere av studieprogrammene ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, kan det tyde på at søkertallene i 2020 ble påvirket av pandemien og at årets søkertall viser at vi nå er i ferd med å gå tilbake til normalen, sier Instituttleder Stephan Oepen.

Dette tydeliggjøres spesielt gjennom to av programmene, hvor nedgangen gjenspeiler fjorårets økning nesten på desimalen. Årsenheten i informatikk hadde en nedgang på 37 prosent fra 2020-21. Til sammenligning hadde samme studieprogram en oppgang på 39 prosent fra 2019-20. Også bachelorprogrammet Informatikk:robotikk og intelligente systemer gjorde et hopp med 18,8 prosent økning i 2020 og sank med 18,6 prosent i 2021.

Som i fjor er det vanskeligst å komme inn på Informatikk: digital økonomi og ledelse, der det er 3,8 søkere per plass. Men også her er det noe færre søkere enn i fjor. Kun Informatikk: programmering og systemarktitektur opplever en økning på 3,5 prosent i 2021.

Studieprogram (planlagte plasser) Førstevalgs-søkere 2021
(2020)
Prosentvis endring Førstevalgs-søkere
per plass 
Informatikk (årsenhet) (175)

324(517)

-37,3%

1,9

Informatikk: digital økonomi og ledelse (65)

245 (281)

-12,8 %

3,8

Informatikk: programmering og systemarkitektur  (238)

468 (452)

 3,5 %

2,0 

Informatikk: design, bruk, interaksjon (125)

301 (330)

-8,8 %

2,4

Informatikk: robotikk og intelligente systemer (76)

118 (145)

-18,6 %

1,6

Informatikk: språkteknologi (60)

128 (130)

-1,5 %

2,1

Kvinneandelen blant førstevalgsssøkerne på bachelor- og årsenheten har også sunket noe, og ligger på 34 prosent mot 37,5 prosent i fjor.

Flere søker seg til master

Det er flere førstevalgsssøkere på de fleste masterprogrammene. Informatikk: informasjonssikkerhet utmerker seg ved å øke med hele 46,3 prosent, fra 134 i 2020 til 196 i 2021. Programmet ble introdusert som eget program i 2020 og var tidligere en studieretning innen Informatikk: Programmering og systemarkitektur.

  Det er mer og mer oppmerksomhet på informasjonssikkerhet i samfunnet og et økende behov for kompetanse på feltet. Dette gjenspeiles i søkertallene og vi er glade for at vi kan tilby et program som imøtekommer denne etterspørselen. Vi utvider også nå den vitenskapelige staben på dette området, sier Oepen.

I flere av masterprogrammene er det trangt om plassene. Entreprenørskap og innovasjonsledelse utmerker seg med nesten ni førstevalgssøkere per plass og på Informatikk: digital økonomi og ledelse er det 6,5 søkere. Programmene har henholdvis 25 og 20 plasser.

Studieprogram (antall plasser) Førstevalgs-søkere 2021 (2020) Prosentvis endring Førstevalgs-søkere
per plass
Informatikk: digital økonomi og ledelse (20)

130 (106)

8,5 %

6,5

Informatikk: informasjonssikkerhet (40)

196 (134) 

46,3 %

4,9

Informatikk: programmering og systemarkitektur (173)

229 (226)

1,3 %

1,3

Informatikk: design, bruk, interaksjon (41)

173 (149)

16,1 %

4,2

Informatikk: robotikk og intelligente systemer (41)

176 (152)

15,8%

4,3

Informatikk: språkteknologi (12)

42 (31)

35,5 %

3,5

Entreprenørskap og innovasjonsledelse (25)

220 (276)

-20,3 %

8,8

Mastertallene omfatter ikke SFM-søkerne (selvfinaniserende master for internasjonale søkere).

Kilder:

Publisert 23. apr. 2021 15:00 - Sist endret 17. mars 2022 13:10