English version of this page

Presentasjon av team Oepen & Yu

Stephan Oepen stiller til valg som instituttleder.  Han har med seg Ingrid Chieh Yu som stedfortrederkandidat.

Foiler

Stephan Oepen og Ingrid Chieh Yu har forent krefter og stiller til valg i valgperioden 2021–24.  For første gang siden 2004 har studenter og ansatte på IFI mulighet til å velge mellom to kandidatpar.  Vi håper dette vil gi ny giv til sterke demokratiske tradisjoner ved instituttet.

Stephan er i Maskinlæringsseksjonen og har vært professor ved IFI siden 2007, og Ingrid er i Programmeringsseksjonen og har vært førsteamanuensis siden 2011.  For tiden leder Stephan ML-seksjonen og har tidligere også vært studieprogram- og forskningsgruppeleder ved IFI.  Ingrid er nestleder ved SIRIUS Senter for Forskningsdrevet Innovasjon hvor hun koordinerer forskningsprogrammene og har drevet mye av arbeidet med å bygge relasjoner mellom akademia og næringslivet.  Hun har tidligere sittet i forskjellige komitéer på institutt- og fakultetsnivå.  Blant kursene vi har vært med på å holde i de seinere årene kan nevnes sentrale bacheloremner som Funksjonell Programmering (IN2040) og Algoritmer og Datastrukturer (IN2010).

Hvis vi blir valgt vil vi jobbe med utgangspunkt i kontinuitet, med gradvise justeringer.  Vi vil jobbe for å bidra til fortsatt vekst, økt nasjonal og internasjonal synlighet, transparente beslutningsprosesser og kollegialt samhold.

Under vil vi presentere noen innledende betraktninger av instituttet, samt mer dyptgående biografier.  Foilene fra vår kandidatpresentasjon er tilgjengelig for nedlasting.

Våre tanker om instituttet

IFI er en stor og heterogen organisme.  Etter en litt vanskelig økonomisk situasjon for rundt seks år siden er instituttet for tiden inne i en periode med stor samfunnsetterspørsel og betydelig økt aktivitet.  I løpet av de siste fire årene er undervisningsaktivitetene (f.eks. regnet i studiepoeng og -plasser) økt med mer enn 25 prosent, mens det totale budsjettet for instituttet har vokst med rundt 40 prosent.  Siden 2017 har IFI besatt omkring 30 faste vitenskapelige stillinger, hvorav omtrent en tredjedel var nye stillinger (og de resterende erstatninger for tidligere ansatte, primært avgang ved pensjon).  Det er ingen tegn på at denne positive trenden er i ferd med å snu.

Balancing ActKontrollert vekststyring og bærekraftig utvikling er vesentlige utfordringer.  Vi anser at arbeidsmiljøet og -kulturen ved IFI overalt er eksepsjonelt gode – med en fin balanse mellom intellektuell frihet, gjensidig respekt, universitetsdemokrati og (noen) elementer av ‘new public management’.  Den raske utviklingen og det pågående generasjonsskiftet ved instituttet krever økt fokus på (og dokumentasjon av) de ledende prinsippene i beslutningsprosesser, deltagelse utover de øvre lagene i (det fortsatt flate) organisasjonshierarkiet og engasjement på tvers av forskjellige faglige spesialiseringer eller tjenesteoppgaver, karrierefaser og kulturell bakgrunn.  Veldefinerte og delvis uavhengige forskningsgrupper må forbli de viktigste strukturelle enhetene og den primære daglige referanserammen for de fleste vitenskapelig ansatte.  Administrative og tekniske tjenester må utstyres for å holde tritt med instituttets utvikling.  Samtidig vil vi ha som mål å øke dialog og interaksjon mellom forskningsgrupper med relaterte spesialiseringsområder og å styrke autonomien til de større seksjonene.

Hver fireårsperiode ved IFI styres av en strategisk plan, der neste ledergruppe må starte en ny planleggingsprosess allerede tidlig i 2021.

Vårt mål, hvis vi blir valgt, vil være å gjøre opp status over hva som er oppnådd og hva som gjenstår å fullføre, identifisere samfunnsmessige og teknologiske utfordringer, antatte muligheter og viktige strømninger for ytterligere å styrke vår posisjon som Norges fremste leverandør av informatikkutdanning og -kunnskap.

Vi mener at instituttet skal legge til rette for internasjonalt konkurransedyktig vitenskap.  Balanse vil etter vårt syn være av stor viktighet i denne prosessen, for eksempel undervisning kontra forskningsaktiviteter, mellom forskjellige perspektiver på informatikkfaget, mellom umiddelbar samfunnsnytte og mer langsiktig vitenskapelig forskning, eller mellom lojalitet mot fakultetet og fremhevelse av instituttet.  For eksempel vil den forestående gjennomgangen av fakultetets finansieringsmodell for institutter og det tverrfaglige initiativet om et nytt senter innen data- og beregningsvitenskap sannsynligvis kreve proaktiv og jevn involvering.

Stephan Oepen - instituttlederkandidat

Jeg har vært professor i språkteknologi ved IFI siden 2007.  Før det var jeg ansatt blant annet ved det nasjonale Forskningssenteret for kunstig intelligens (DFKI) og Saarlands Universitet i Tyskland, ved et mislykket start-up i Silicon Valley og ved Stanford University, begge i USA.  Jeg har studert lingvistikk, filologi, informatikk og datalingvistikk i Berlin, Volgograd og Saarbrücken, med doktorgrad i Natural Language Processing fra Saarlands Universitet i 2002.  Ved IFI har jeg tidligere fungert som programleder for BSc- og MSc-programmene i Informatikk: Språk og kommunikasjon (2010–13) og som leder for Språkteknologigruppen (2012–17); siden 2020 leder jeg den nyopprettede Seksjonen for Maskinlæring.

Forskningen min dreier seg om automatisert analyse og generering av naturlig språk, der jeg har vært med på å grunnlegge Nordic Language Processing Laboratory og det verdensomspennende Deep Linguistic Processing med HPSG Initiative; jeg har fått tildelt forskningsmidler på omtrent 30 millioner kroner siden jeg begynte på instituttet, og har veiledet 10 ferdige doktorgradsprosjekter og rundt 20 mastergrader.  I studieåret 2017–18 ledet jeg en internasjonal ekspertgruppe ved Det Norske Videnskaps-Akademi; i 2019 var jeg invitert til å gi en ‘tutorial’ om semantisk parsing på verdenskonferansen til Association for Computational Linguistics (sammen med Alexander Koller og Weiwei Sun).

Mye av arbeidet mitt er basert på storskala beregninger, og jeg har vært en entusiastisk bruker av nasjonale tungregningstjenester i nærmere 15 år.  I samarbeid med Erik Velldal, Lilja Øvrelid og flere partnere ved IFI, i Tyskland og i Storbritannia, har vi utviklet en rekke konkurransedyktige innleveringer til prestisjetunge internasjonale forskningskonkuranser (eller ‘system bake-offs’), inkludert første rangeringer fra 2012 *SEM–konferansen (på tolkning av uttrykk for negasjon) og fra CoNLL 2016 (på parsing av diskursstruktur).  Jeg var medforfatter av det norske Veikartet for beregningsinfrastruktur (2012) og satt i den nasjonale Ressursfordelingskomitéen (2011–15), begge på oppdrag av Norges forskningsråd.

Sammen med Erik Velldal underviser jeg emnet Funksjonell Programmering på bachelornivå (med 250 studenter i 2020), samt MSc-kurset Neural Methods in Natural Language Processing (som også inkluderer Lilja Øvrelid).  I 2010 mottok jeg IFI-studentenes undervisningspris og har verdsatt stortsett positive kursevalueringer opp gjennom årene (til tross for mitt avtagende hårfeste).  Jeg har tidligere undervist en del ved Saarlands Universitet (om programmering med ANSI C++ og Common Lisp) og Stanford University (om grammatikk og parsing), samt flere ganger på amerikanske og europeiske sommerskoler (deriblant én i Trondheim i 2001, der jeg forelsket meg i land og folk; jeg er gift og har to bikulturelle barn).

Ingrid Chieh Yu - nestlederkandidat

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, panne.Jeg er førsteamanuensis i Programmeringsseksjonen og nestleder ved SIRIUS SFI, et forskningsdrevet innovasjonssenter i 8. etasje på IFI.  Etter oppnådd hovedfag (i 2004) og doktorgrad (i 2010) fra UiO, jobbet jeg hos Det Norske Veritas som seniorforsker i DNV Research & Innovation, og kom tilbake til IFI i 2011.

Jeg har vært involvert i en rekke ledelsesaktiviteter.  I SIRIUS-senteret leder jeg gruppen for forskningsprogramledere, jeg er utdanningskoordinator, medlem av eksekutivkomitéen og jeg har en aktiv rolle i den operasjonelle ledergruppen.  Jeg har utviklet programmer for personlig utvikling og karriereutvikling for juniorforskere gjennom et formelt mentorprogram som et samarbeid mellom industri og akademia.  Programmet ble evaluert som «utmerket» av Norges Forskningsråd.  Videre har jeg etablert et onboardingsprogram for integrering av nyansatte, og jeg er sentral i arbeidet med å øke gjensidig forståelse og langvarige synergier mellom akademia og næringslivet.

Jeg satt i MatNat-fakultetets likestillingsutvalg og representerte de faste vitenskapelige ansatte i det lokale arbeidsmiljøutvalget (LAMU) på IFI.  Innenfor utdanning har jeg deltatt i programrådet Informatikk: Programmering og Nettverk, jeg var medlem av studiereformutvalget og var i fagutvalget for programmeringsemnene.  Arbeidet mitt har vært omtalt i Titan og Uniforum, jeg var med i IFIs rekrutteringsfilm, og jeg har bidratt til University–Industry Interaction Network.  Nasjonalt var jeg sekretær i styret for NIK-stiftelsen, og var co-chair og PC i Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene.

Forskningsarbeidet mitt spenner over teoretiske områder innen informatikk, metodeutvikling innen datadrevne og modelldrevne tilnærminger, tverrfaglig forskning i samarbeid med næringslivet og industriell digitalisering.  Jeg har deltatt i mange nasjonale og internasjonale eksternt finansierte forskningsprosjekter.  Jeg var stedsleder for EU H2020 HyVAR-prosjektet (avluttet i 2018) som handlet om kontinuerlig kontekstavhengig programvareoppgradering av telematikk og innebygde systemer i biler.  Jeg ledet aktiviteten som handlet om å utforme en skalerbar skyinfrastruktur for å monitorere og individuelt tilpasse programvareoppgraderinger for eksterne enheter.  I et pågående Norsk–Tysk forskningsprosjekt (med finansiering av NFR og DAAD) om programvareutvikling satt jeg spesielt stor pris på mulighetene til å reise med (før korona) og introdusere MSc-studentene mine til et aktivt internasjonalt forskningssamarbeid.

I flere år har jeg undervist i Algoritmer og Datastrukturer og har fått mange positive tilbakemeldinger.  Jeg har også undervist kurs, både på MSc og PhD nivå, formell modellering og analyse basert på omskrivningslogikk.  I min studietid var jeg gruppelærer og likte å undervise i kurs som Introduksjon til Objektorientert Programmering og Algoritmer og Effektivitet.

Publisert 29. sep. 2020 10:41 - Sist endret 3. feb. 2022 14:30