English version of this page

Studieplan, teoretisk pensum og finne en veileder

Masterprogrammet består av å ta teoretiske emner og å skrive oppgave med hjelp fra en veileder. 

I det første semesteret skal du planlegge ditt studieløp i en studieplan som skal leveres innen 1. desember.

Godkjenning av studieplan

Innen 1. desember må alle masterstudenter på første året, med unntak av studenter på entreprenørskap og innovasjonsledelse, levere sin studieplan. Den må være godkjent av veilederen din. Studieplanen skal inneholde en plan for teoretisk pensum, altså emner som skal inngå i graden, og en fremdriftsplan. Hvis du skal skrive lang oppgave (60 studiepoeng) må du også legge ved en prosjektbeskrivelse. Hvis du trenger å søke om deltidsstudier, gjør du dette via studieplanen. 

Studieplanen din leverer du ved å bruke på nettskjema for studieplan.

Les mer om studieplan for masterstudenter ved IFI. 

Velge emner til masterstudiet

Emnene du tar som en del av masterstudiet ditt kalles for ditt fagteoretiske pensum for oppgaven. Les mer om hvordan dette fordeler seg for kort og lang oppgave.

Minst halvparten av studiepoengene du velger som fagteoretisk pensum må være kjerneemner for masterprogrammet ditt. Kjerneemner er listet opp på programsiden til hvert program under Oppbygging og gjennomføring. I tillegg kan det være andre spesifikke krav knyttet til ditt program som det er viktig å sette seg inn i. 

Utover dette kan du velge mellom alle 4000- og 5000-emner ved Institutt for informatikk, med unntak av ITLED-emner. Andre emner på masternivå kan godkjennes dersom de er faglig relevante for masteroppgaven.

Du velger det fagteoretiske pensumet i samarbeid med veileder. Den enkelte forskningsgruppe kan kreve at visse emner må inngå for at det skal være mulig å skrive en masteroppgave innen det aktuelle fagfeltet.

Du melder deg opp til emner på StudentWeb.

Fremdriftsplan og avsluttende eksamen

Emnene du har valgt som ditt teoriske pensum skal normalt være fullført semesteret før du skal levere oppgaven din. Hvis oppgaven din skal leveres våren 2023, må du fullføre emnene innen høstsemesteret 2022 er omme. Den avsluttende eksamen vil ikke bli avholdt før du har oppfylt dette kravet. Hvis du skriver sammen med en medstudent, må begge to oppfylle kravet for at dere skal ha avsluttende eksamen.

Veiledning av masteroppgaven

Alle masterstudenter må ha minst en intern veileder med ansettelsesforhold på IFI. Internveilederen skal som hovedregel høre til en forskningsgruppe som er tilknyttet masterprogrammet ditt. 

Finn forskningsgrupper tilknyttet ditt studium

Studieprogram Studieretning Forskningsgrupper
Computational Science Bioinformatics
Imaging and Biomedical Computing
Informatikk: design, bruk, interaksjon  
Informatikk: språkteknologi  
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Robotikk og intelligente systemer
Kybernetikk og autonome systemer
Informatikk: programmering og systemarkitektur

 

 

Informatikk: informasjonssikkerhet  
Informatikk: digital økonomi og ledelse  
Entrepreneurship (ENT)  
Digitalisering i helsesektoren  

Unntak fra listen over:

Enkelte ansatte i IS, ND og PSY-gruppene kan veilede et begrenset antall med informasjonssikkerhet-studenter. Noen professor II fra BMI-grupppen kan veilede studenter på CS: Imaging and Biomedical Computing. Simula og Sintef veileder ofte IFI-studenter. Dersom veilederne er ansatt ved IFI i tillegg og har relevant forskningsgruppetilhørighet, kan de anses som internveiledere.

Andre unntak godkjennes sjelden, men kan søkes om.

Hvis du vil samarbeide med andre forskningsgrupper enn de som er tilknyttet studieprogrammet ditt, må dette søkes om når du leverer studieplanskjemaet. Du må levere oppgavebeskrivelse, og samarbeidet må begrunnes av internveilederen. Disse unntakene må vurderes av utdanningsleder, men godkjennes sjelden.

En masterstudent med opptak til et av masterprogrammene ved IFI, må følge programstrukturen og ha minst 30 studiepoeng programspesifikke emner (anbefalte emner), selv om de samarbeider med en annen forskningsgruppen enn de tilknyttet ditt program.

Ekstern veiledning og samarbeid

Det er mulig å knytte oppgaven til eksterne bedrifter/prosjekter som du har kontakt med. Det forutsettes at ekstern veileder har utdannelse på minst masternivå. Studenter som har en ekstern masteroppgave må, i tillegg til en ekstern veileder, også ha en internveileder som sammen med programrådet står for godkjenning av studiet og oppgaven. Det er den interne veilederen som er ansvarlig for at masteroppgaven blir gjennomført på en faglig forsvarlig måte.

Om veilederforholdet og ansvar

Under arbeidet med en lang mastergradsoppgave vil du normalt kunne forvente å få ca 60 timer med veiledning (1 time per uke i 20 uker i 3 semestre).

Det er primært veileders ansvar å sikre at det er mulig å gjennomføre masteroppgaven på normert tid. I tilfellene der det er vanskelig å vurdere det totale omfanget i forkant, må arbeidet legges opp på en slik måte at det er sikret at det fremkommer delresultater som eventuelt kan kompletteres og forbedres dersom tiden tillater det. Dersom det oppstår uklarheter rundt omfanget av en oppgave, kan saken bringes inn for programrådet.

Det er både veilederens og studentens ansvar at studieplanen følges, både når det gjelder innhold og fremdrift. Student og veileder må gjøre seg kjent med gjeldende regler og retningslinjer for veiledning, implementering, copyright og andre forhold knyttet til masterprogrammet.

Publisert 14. des. 2010 10:30 - Sist endret 7. nov. 2022 09:59