Valg av veileder og teoretisk pensum

Masterprogrammet består av masteroppgave og fagteoretisk pensum. Oppgaven gjennomføres ofte i tilknytning til et forskningsprosjekt, og under veiledning av en vitenskapelig ansatt.

Alle masterstudenter skal ha en individuell studieplan godkjent av Programrådet.

Valg av emner i masterstudiet

Hvert studieprogram har relevante og/eller obligatoriske emner som skal inngå i teoretisk pensum. Minst 30 studiepoeng fra "oppbygging og gjennomføring " fra ditt studieprogram må inngå i din studie/utdanningsplan.

Alle 4000- og 5000-emner ved Institutt for informatikk kan benyttes som en del av masterpensumet. Andre emner på masternivå kan godkjennes dersom de er faglig relevante for masteroppgaven.

  • Lang oppgave: minst 40 sp skal være fagteoretisk pensum, og maksimum 20 studiepoeng øvrig innhold.
  • Kort oppgave: Minst 50 sp skal være fagteoretisk pensum, og maksimum 40 studiepoeng øvrig innhold.

Det fagteoretiske pensumet velger du i samarbeid med veileder. Den enkelte forskningsgruppe kan kreve visse emner som må inngå i mastergraden for at det skal være mulig å skrive en masteroppgave innen det aktuelle fagfeltet. Alle emnene som skal inngå i fagteoretisk pensum må være bestått semesteret før oppgaven leveres.

Påmelding til emner gjøres via StudentWeb.

Veileder

Alle masterstudenter må ha en veileder med ansettelsesforhold på Ifi (internveileder).

Det er også mulig å knytte oppgaven til eksterne bedrifter/prosjekter som du har kontakt med. Det forutsettes at ekstern veileder har utdannelse på minst masternivå. Studenter som har en ekstern masteroppgave må, i tillegg til en ekstern veileder, også ha en internveileder som sammen med programrådet står for godkjenning av studiet og oppgaven. Den interne veilederen er ansvarlig for at masteroppgaven blir gjennomført på en faglig forsvarlig måte.

Det er primært veileders ansvar å sikre at det er mulig å gjennomføre masteroppgaven på normert tid, som er et semester for kort oppgave og to for lang. I de tilfellene der det er vanskelig å vurdere det totale omfanget i forkant, må arbeidet legges opp på en slik måte at det er sikret at det fremkommer delresultater som eventuelt kan kompletteres og forbedres dersom tiden tillater det. Dersom det oppstår uklarheter rundt omfanget av en oppgave, kan saken bringes inn for programrådet. Under arbeidet med en lang mastergradsoppgave vil du normalt kunne vente å få ca 60 timer med veiledning (1 time per uke i 20 uker i 3 semestre).

Godkjenning av utdanningsplan

Når du har funnet veileder og oppgave, må du fylle ut søknad om godkjenning av utdanningsplan for mastergradsstudiet. Fristen er 1. desember i første semester i programmet. NB: For masterstudenter på masterprogrammet IT og Ledelse er fristen 1. november for innlevering av utdanningsplan.

Husk at alle underskrifter må være med, også på prosjektbeskrivelsen. Eventuelt spesialpensum må være spesifisert. Det teoretiske pensumet skal bestå av 90 eller 60 studiepoeng avhengig av om du har valgt kort eller lang oppgave.

Deltid

Det kan søkes om inntil 50% deltid. Dette gjøres i studieplanens punkt 5. Instituttet har fire faste innleveringsdatoer i året. Ønsket innleveringsdato og år må spesifiseres i studieplanen. Om du søker om deltid må dette begrunnes og aktuelle dokumentasjon må vedlegges.

Endring av utdanningsplan og utsettelse av innlevering

Mens du holder på med masterstudiet, kan det være mange grunner til at du ønsker å endre det fagteoretiske pensumet eller studieprogresjonen. Alle slike endringer må godkjennes av programrådet, og du er selv ansvarlig for å søke om godkjenning av slike endringer. Siste frist for for søknad om endringer er tre måneder før innleveringsfristen for oppgaven. Husk at veileder skal godkjenne søknaden om endring og signere søknaden. Søknad om utsettelse av innleveringsfristen for masteroppgaven skal gjøres skriftlig og undertegnes av veielder. Søknaed skal inneholde en fremdriftsplan for det resterende arbeidet med oppgaven.

Publisert 14. des. 2010 10:30 - Sist endret 6. mai 2019 13:56