Veileder, teoretisk pensum og studieplan

Masterprogrammet består av masteroppgave og fagteoretisk pensum. Oppgaven gjennomføres ofte i tilknytning til et forskningsprosjekt, og under veiledning av en vitenskapelig ansatt.

Alle masterstudenter skal ha en individuell studieplan som skal leveres inn til instituttet for godkjenning innen 1. desember. 

Nettskjema for studieplan 

Som følge av restriksjoner og mindre muligheter til å møtes fysisk, kan søknad om studieplanen fra høsten 2020 leveres digitalt. Det fungerer slik:

  1. Studentene fyller ut følgende nettskjema: https://nettskjema.no/a/studyplan
  2. Studentene videresender kvitteringen med svarene som mottas på e-post til veileder(ne) sin(e), inkludert vedlegg.
  3. Veiledere godkjenner («signerer») via følgende skjema innen 1. desember: https://nettskjema.no/a/confirmstudyplan

Se videre beskrivelse i nettskjemaet og les mer om studieplanen lenger ned på siden. 

Valg av emner i masterstudiet

Hvert studieprogram har relevante og/eller obligatoriske emner som skal inngå i teoretisk pensum. Minst 30 studiepoeng fra "oppbygging og gjennomføring " fra ditt studieprogram må inngå i din studieplan.

Alle 4000- og 5000-emner ved Institutt for informatikk kan benyttes som en del av masterpensumet. Med unntak av ITLED-emner. Andre emner på masternivå kan godkjennes dersom de er faglig relevante for masteroppgaven.

  • Lang oppgave: minst 40 sp skal være fagteoretisk pensum, og maksimum 20 studiepoeng øvrig innhold.
  • Kort oppgave: Minst 50 sp skal være fagteoretisk pensum, og maksimum 40 studiepoeng øvrig innhold.

Det fagteoretiske pensumet velger du i samarbeid med veileder. Den enkelte forskningsgruppe kan kreve visse emner som må inngå i mastergraden for at det skal være mulig å skrive en masteroppgave innen det aktuelle fagfeltet. Alle emnene som skal inngå i fagteoretisk pensum må være bestått semesteret før oppgaven leveres.

Påmelding til emner gjøres via StudentWeb.

Veileder

Alle masterstudenter må ha en intern veileder med ansettelsesforhold på IFI. 

I tillegg er det mulig å knytte oppgaven til eksterne bedrifter/prosjekter som du har kontakt med. Det forutsettes at ekstern veileder har utdannelse på minst masternivå. Studenter som har en ekstern masteroppgave må, i tillegg til en ekstern veileder, også ha en internveileder som sammen med programrådet står for godkjenning av studiet og oppgaven. Den interne veilederen er ansvarlig for at masteroppgaven blir gjennomført på en faglig forsvarlig måte.

Det er primært veileders ansvar å sikre at det er mulig å gjennomføre masteroppgaven på normert tid, som er et semester for kort oppgave og to for lang. I de tilfellene der det er vanskelig å vurdere det totale omfanget i forkant, må arbeidet legges opp på en slik måte at det er sikret at det fremkommer delresultater som eventuelt kan kompletteres og forbedres dersom tiden tillater det. Dersom det oppstår uklarheter rundt omfanget av en oppgave, kan saken bringes inn for programrådet. Under arbeidet med en lang mastergradsoppgave vil du normalt kunne vente å få ca 60 timer med veiledning (1 time per uke i 20 uker i 3 semestre).

Finn forskningsgrupper tilknyttet ditt studium

Studieprogram Studieretning Forskningsgrupper
Computational Science Bioinformatics BMI
Imaging and Biomedical Computing DSB
Informatikk: design, bruk, interaksjon   DESIGN
IS
DIGENT (eksklusive Entreprenørskap-klyngen)
Informatikk: språkteknologi   LTG
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Robotikk og intelligente systemer ROBIN
NANO - hvis de har relevante oppgaver for robotikkstudenter
Kybernetikk og autonome systemer Institutt for teknologisystemer
Informatikk: programmering og systemarkitektur Distribuerte systemer og nettverk /
Programvare

PSY

DIAS (eksklusive SEC-gruppen)

DMMS

BMI

IS

ASR

PSE

Informasjonssikkerhet   SEC
Informatikk: digital økonomi og ledelse   DIGENT
Entrepreneurship   DIGENT (kun Entreprenørskap-klyngen)

Unntak fra listen over:

Enkelte ansatte i IS og PSY-gruppene kan veilede et begrenset antall med informasjonssikkerhet-studenter. Data science studenter kan veiledes av ASR, DBS eller LTG-gruppene. Noen professor II fra BMI-grupppen kan veilede studenter på CS: Imaging and Biomedical Computing. Simula og Sintef veileder ofte ifi-studenter, dersom veilederne er ansatt ved ifi i tillegg (og har relevant forskningsgruppetilhørighet) kan de anses som internveiledere.

Andre unntak godkjennes sjelden, men kan søkes om.

Hvis du vil samarbeide med andre forskningsgrupper enn de som er tilknyttet studieprogrammet ditt, må dette søkes om da du leverer studieplanskjemaet. Du må levere oppgavebeskrivelse, og samarbeidet må begrunnes av internveilederen. Disse unntakene må vurderes av utdanningsleder, men godkjennes sjelden. En masterstudent med opptak til ett av masterprogrammene ved ifi, må følge programstrukturen og ha minst 30 studiepoeng programspesifikke emner (anbefalte emner), selv om de samarbeider med en annen forskningsgruppen enn de tilknyttet ditt program.

Godkjenning av studieplan

Når du har funnet veileder og oppgave, må du fylle ut søknad om godkjenning av studieplan for mastergradsstudiet.

Fristen for innlevering av studieplanen er 1. desember* i første semester i programmet. 

Du kan enten:

Eventuelt spesialpensum må være spesifisert. Det teoretiske pensumet skal bestå av 90 eller 60 studiepoeng avhengig av om du har valgt kort eller lang oppgave.

*For masterstudenter på masterprogrammet IT og Ledelse er fristen 1. november for innlevering av studieplanen. Her er det per nå ikke mulig å levere digital versjon.

Deltidstudier

Det kan søkes om inntil 50% deltid. Dette gjøres i studieplanens punkt 5. Instituttet har fire faste innleveringsdatoer i året. Ønsket innleveringsdato og år må spesifiseres i studieplanen. Om du søker om deltid må dette begrunnes og aktuelle dokumentasjon må vedlegges.

Endring av studieplan og utsettelse av innlevering

Mens du holder på med masterstudiet, kan det være mange grunner til at du ønsker å endre det fagteoretiske pensumet eller studieprogresjonen. Alle slike endringer må godkjennes av programrådet, og du er selv ansvarlig for å søke om godkjenning av slike endringer. Siste frist for for søknad om endringer er tre måneder før innleveringsfristen for oppgaven. Husk at veileder skal godkjenne søknaden om endring og signere søknaden. Søknad om utsettelse av innleveringsfristen for masteroppgaven skal gjøres skriftlig og undertegnes av veielder. Søknad skal inneholde en fremdriftsplan for det resterende arbeidet med oppgaven.

Publisert 14. des. 2010 10:30 - Sist endret 23. nov. 2020 12:17