Bevegelse som utgangspunkt for menneske-robot interaksjon

Bevegelse har hatt en viktig rolle i evolusjonshistorien og utviklingen av liv her på Jorda, og er en uadskillelig del av alle former for liv slik vi kjenner det. Ikke minst er bevegelse som fenomen en viktig del menneskets sosiale og private hverdag, både gjennom hvordan vi oppfatter og uttrykker oss selv til andre og hvordan andre oppfattes av oss selv. Dette kommer kanskje spesielt tydelig til uttrykk gjennom vårt kroppspråk, gjennom for eksempel gestikulering eller plassering i forhold til dem man sosialiserer med.

Når vi mennesker forsøker oss på å utvikle roboter som på mange måter etterlikner levende organismer kan det tenkes at bevegelse også stå sentralt i designet ikke bare som et element av det.

Denne oppgaven utforsker samspillet mellom mennesket og roboter, altså menneske-robot interaksjon (HRI). Det vil være rom for å vinkle oppgaven på forskjellige måter som belyser hvordan bevegelse påvirker vår interaksjon og samhandling med roboter. Oppgaven kan ha en praktisk eller teoretisk tilnærming, eller en kombinasjon av disse, ut ifra egne preferanser.

En praktisk tilnærming vil innebære å planlegge og utføre en designprosess av en robot hvor bevegelse står i sentrum. Resultatet av designprosessen kan være så teknisk som man selv ønsker, fra ikke-tekniske løsninger til en fungerende robot utfra ens interesser og tekniske ferdigheter, samt ambisjoner.

Gjennom en teoretisk tilnærming vil du kunne ta et dypdykk i teori som ser på temaer knyttet til robotikk, bevegelse, intelligens, samt utforske (både nyere og eldre) filosofi og historie knyttet til dette. Her kan man for eksempel bruke teorien til å planlegge og foreslå en designprosess eller utvikle designprinsipper som kan informere design av roboter.

 

Sentrale tema vil kunne være:

 • Sammenheng mellom bevegelse, oppførsel, og intelligens
 • Oppfattelse og tolkning av bevegelse
 • Bevegelsens rolle i sosial interaksjon
 • Utforskning av designteknikker spesielt interessant for utvikling av autonome, mobile systemer
 • Brukeroppfatning av systemets funksjon basert på dets bevegelse

 

Relevante spørsmål å stille er blant annet:

 • Hva innebærer det å sette bevegelse sentralt i design av roboter?
  • Hvordan burde man gå frem for å putte bevegelse sentralt når man designer og utvikler en robot?
 • Hvordan henger bevegelse og sosial interaksjon sammen?
  • Hvordan henger menneskets biologi sammen med vår oppfattelse av bevegelse, og hvordan påvirker dette vår interaksjon med roboter?
  • Hva gjør at mennesker og dyr oppfatter bevegelse som intelligent, og hvordan kan dette informere designet?
 • Er det noen sammenheng mellom arbeidet roboten skal gjennomføre og bevegelsene den kan og ikke kan utføre?
  • Hvordan kan bevegelse både muliggjøre og innskrenke forskjellige designløsninger på roboter?
 • Hva skiller robotens bevegelser fra levende organismer, og hvordan påvirker dette hvordan vi ser på dem?
  • Er det noen forskjell i hvordan vi oppfatter dyr, planter og trær, naturlige objekter og artefakter, og roboter?

 

 

 

 

Emneord: Sosial interaksjon, Robotikk, design, Design and Use
Publisert 13. sep. 2018 10:53 - Sist endret 14. sep. 2018 13:17

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60