Stilling som instituttleder er ledig ved Institutt for teknologisystemer, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, fra 01.01.2021.

Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år fra tiltredelse, med adgang til forlengelse for én periode etter ny utlysning.

Instituttlederen har ansvar for både den faglige og administrative virksomheten ved instituttet og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen rapporterer til dekanen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har på dekanens vegne det operative ansvaret for instituttets totale virksomhet.

Instituttlederen skal ivareta den samlede økonomiske ramme som enheten forvalter og skal påse at gjeldende retningslinjer for personalbehandling, samt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) og internkontrollsystemer følges. Instituttleder har det lokale arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved instituttet og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt opp.

En viktig oppgave for instituttlederen er å inspirere, tilrettelegge og motivere til intern og ekstern samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø.

Instituttleder skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den strategiske, faglige og organisatoriske utviklingen ved ITS og profilere instituttet utad. Det er instituttlederens ansvar å sikre økonomiske rammebetingelser for instituttets virksomhet, stimulere til satsing på ekstern finansiert virksomhet samt rekruttering av fremragende medarbeidere til instituttets forskning og undervisning.

I den grad det lar seg kombinere med oppgavene som ligger til stillingen vil det bli lagt til rette for at instituttleder kan drive noe egen forskningsvirksomhet.

Her finner du stillingsutlysningen

Søknadsfrist er 19.august

Publisert 29. juni 2020 08:52 - Sist endret 29. juni 2020 08:52