Smart prosessering i sensornettverk som lokaliserer skipsradarer

Denne oppgaven skal utvikle og analysere algoritmer i et sensornettverk som lokaliserer skip ut fra mottak av signalene som deres navigasjonsradar sender ut. FFI kaller sensorene LINE (Liten navigasjonsradar ESM) og tester nå prototypen LINE3. Denne kan bli basis for et sensornettverk langs kysten for sikrere navigasjon i henhold til visjonene som den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO har formulert i «e-navigation».

Bakgrunn

Studenter veiledet av FFI demonstrerte god lokalisering av Bastøferja med «krysspeiling» mellom to sensorer vha. TDOA (Time Difference Of Arrival) og skannfase (tid mellom når en radar peker mot sensorene) i 2006. FFI demonstrerte lokalisering av skip i sann tid med to LINE-sensorer i Trondheimsfjorden i 2012. Nye data ble samlet i Oslofjorden i 2013 og i 2014 med tre LINE-sensorer. LINE3 kan også peile retning til skipene med stor nøyaktighet. Det er nå interessant å koble sammen alle tre målingstypene på en god og robust måte. Spesielt interessant er det å utvikle algoritmer som gjør sensornettverket uavhengig av GPS.

Arbeidsmomenter

  1. Beskrive de aktuelle problemstillingene innenfor ett eller flere etablerte teori-felt som estimering, optimalisering, robust statistikk, o.l. og anslå oppnåelig ytelse.
  2. Demonstrere at algoritmer basert på simulerte målinger kan oppnå anslått ytelse formulert i de teoretiske vurderinger i forrige punkt, og begrunne eventuelle avvik.
  3. Finne sammenhenger mellom oppnådd ytelse med underliggende betingelser i form av målenøyaktighet, instrumentenes stabilitet, målegeometri osv.
  4. Teste algoritmene med reelle data og diskutere sammenhenger med teoretiske resultater i punktene ovenfor.
  5. Oppsummere betydningen av de viktigste parametere og betingelser for å oppnå ønsket ytelse(r) i det tenkte sensornettverket for sikrere navigasjon.
  6. Påpeke behov for videre undersøkelser og gi eventuelle råd om løsninger

Oppgaven kan tilpasses studentens ønsker og interesser. FFI har allerede en god del programvare som studenten kan utnytte. En studentoppgave krever at du må kunne vise til gode resultater og du må kunne sikkerhetsklareres i tilfelle du utfører oppgaven inne på FFI.

Publisert 16. juni 2017 11:04 - Sist endret 16. juni 2017 11:08

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60